Obec Plaveč
dnes je 20. 02. (streda), čas: 07:53, meniny má: Lívia

Povinné zverejňovanie

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla mestu a nim zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

Zmluvy zoznam dokumentov

Právna úprava: v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a 5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.

Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení

Dátum Názov Popis Typ Akcia
10.01.2011 Zmluva o poskytnutí programových služieb Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [534.25K]
23.02.2011 Zmluva o prevádzkovaní kompostoviska Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [79.41K]
15.02.2011 Kúpna zmluva - traktor Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [872.26K]
14.01.2011 Zmluva o pripojení - Orange Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [444.85K]
12.04.2011 Kúpna zmluva - príves Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [840.94K]
07.02.2011 Zmluva o pripojení - VSE Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.93M]
07.02.2011 Zmluva č. 1/2011 o nájme nebytových priestorov <p>Nájomca: Darina Plecová PLAV-PEK</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.49M]
15.02.2011 Zmluva č. 3/2011 o nájme nebytových priestorov <p>Nájomca: Božena Cvancigerová</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.39M]
15.02.2011 Zmluva č. 4/2011 o nájme nebytových priestorov <p>Nájomca: Galina Guľašová</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.39M]
15.02.2011 Zmluva č. 5/2011 o nájme nebytových priestorov <p>Nájomca: Ľubomíra Loreková</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [795.76K]
15.02.2011 Zmluva č. 7/2011 o nájme nebytových priestorov <p>Nájomca: Daniela Plavnická</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [895.95K]
24.02.2011 Zmluva č. 8/2011 o nájme nebytových priestorov <p>Nájomca: Adriana Girgošková</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [618.65K]
09.03.2011 Zmluva č. 9/2011 o nájme nebytových priestorov <p>Nájomca: Ľudmila Šoltýsová</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [632.00K]
21.03.2011 Zmluva č. 10/2011 o nájme nebytových priestorov <p>Nájomca: ALLUX, s.r.o. Plaveč</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [611.01K]
24.02.2011 Zmluva o dielo - stavebné úpravy ZŠ s MŠ Plaveč Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.89M]
18.03.2011 Zmluva o dielo - odstránenie povodňových škôd Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.74M]
12.05.2011 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo Dodatok č. 1 k zmluve ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [5.13M]
18.02.2011 Nájomná zmluva na pozemok <p>Nájomca: Iveta Nemergutová</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [292.23K]
10.06.2011 Zmluva č. 2/2011 o nájme nebytových priestorov <p>Nájomca: Lucia Duchová</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [680.26K]
09.03.2011 Zmluva č. 6/2011 o nájme nebytových priestorov <p>Nájomca: Anton Šesták</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [666.33K]
18.07.2011 Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve Dodatok č. 1 k mandátnej ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [137.01K]
18.07.2011 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí služieb Dodatok č. 2 k zmluve ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [210.03K]
18.07.2011 Dodatok č. 2 k mandátnej zmluve Dodatok č. 2 k mandátnej ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [193.58K]
25.08.2011 Zmluva č. 11/2011 o nájme nebytových priestorov <p>Nájomca: Mária Ugrayová - MALUPEK</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [155.67K]
20.10.2011 Dodatok k Zmluve o pripojení Orange Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.00M]
16.03.2011 Mandátna zmluva - verejná súťaž - Zberný dvor Plaveč Dodávateľ: Mgr. Ľubomír Jankura - ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [859.70K]
29.06.2011 Zmluva o poskytovaní služieb - externý manažment - Zberný dvor Plaveč Dodávateľ: Mgr. Róbert Jurčišin - ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [661.73K]
11.10.2011 Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti Dodávateľ: Mgr. Róbert Jurčišin - ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [416.05K]
02.02.2011 Zmluva o dielo - projekt - Zberný dvor Plaveč Dodávateľ: Ing. Rudolf Novotný - ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [683.28K]
30.06.2011 Mandátna zmluva - stavebný dozor - Zberný dvor Plaveč Dodávateľ: PE3K-PROJEKCIA s.r.o. a Ing. ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [767.64K]
28.10.2011 Zmluva o dielo - dodávateľ - Zberný dvor Plaveč Dodávateľ: EUROBAU - JM spol. ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.22M]
28.10.2011 Kúpna zmluva - technika - Zberný dvor Plaveč Dodávateľ: EUROBAU - JM spol. ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [744.24K]
31.10.2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov 12/2011 Nájomca: B.A.M. MEDIC s.r.o., Vyšné ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [154.00K]
20.09.2011 Zmluva o pripojení - VSD a.s. <p>Nájomca: Lucia Duchová, Plaveč</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [562.52K]
16.12.2011 Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307646C <p>Dodávateľ: Východoslovenská distribučná a.s., Košice</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [242.34K]
16.12.2011 Zmluva o pripojení do distribučnej siete elektriny <p>Dodávateľ: Východoslovenská distribučná, a.s., Košice</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [770.46K]
15.12.2011 Zmluva o združení finančných prostriedkov Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [320.20K]
15.12.2011 Dodatok č. 1 k zmluve č. 9/2011 o nájme nebytových priestorov <p>Nájomca: Ľudmila Šoltýsová, Čirč</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [74.30K]
08.12.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie - Integrácia Prijímateľ: Občianske združenie - Integrácia ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [474.92K]
29.02.2012 Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk pre rok 2012 Dodávateľ: EKOS, spol. s r.o. ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [339.57K]
19.03.2012 Nájomná zmluva - pozemok <p>Nájomca:Slovak Telekom, a.s., Bratislava</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.05M]
20.03.2012 Nájomná zmluva č. 1/2012 <p>Nájomca: Martina Mačeková, Plaveč</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.58K]
01.10.2012 Zmluva o nájme pozemku <p>Nájomca: KOOR, s.r.o., Bratislava</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [709.71K]
27.09.2012 Zmluva o dielo - odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie Prevádzkovateľ: Ekoservis Slovensko s.r.o., Veľký ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.78M]
24.12.2012 Dodatok č. 3 k Zmluve zo dňa 11.6.2004 o vytvorení školského úradu Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [217.94K]
31.12.2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájomca: LAUDANUM, spol. s r.o., ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [602.43K]
05.02.2013 Zmluva o poskytnutí NFP projektu &quot;Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Plaveč&quot; Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [307.90K]
07.02.2013 Zmluva o dielo č. 2/2013 na poskytnutie služby: externý manažment projektu &quot;Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Plaveč&quot; Zhotoviteľ: RamontBuilding s.r.o., Ruská Nová ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [619.71K]
20.02.2013 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č.85/2012 odbornej pomoci pre výkon správy majetku a verejnej kanalizácie Dodávateľ: Ekoservis Slovensko s.r.o., Veľký ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [353.38K]
05.04.2013 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť <p>Poskytovateľ: UPSVaR Stará Ľubovňa</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.84M]
16.04.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny <p>Dodávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [363.63K]
24.04.2013 Nájomná zmluva - pozemok <p>Nájomca: Jana Rabská, Plaveč</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [297.42K]
24.04.2013 Zmluva o dielo na akciu &quot;Oprava požiarnej zbrojnice-Plaveč&quot; <p>Dodávateľ: Tomáš Dinis, Kamenica 119</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [853.34K]
29.04.2013 Zmluva o poskytnutí stravy dôchodcov <p>Dodávateľ: GRANT TEAM s.r.o., Plaveč</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [359.87K]
24.05.2013 Zmluva o poskytovaní služieb <p>Dodávateľ: LIVONEC, s.r.o., Stará Ľubovňa</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [835.31K]
31.05.2013 Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb v oblasti bezpečnosti technických zariadení elektrických <p>Dodávateľ: Livonec s.r.o., Poprad</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.25M]
31.05.2013 Zmluva o ochrane autorských práv <p>Poskytovateľ: SLOVGRAM Bratislava</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [533.30K]
13.06.2013 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec <p>Poskytovateľ: ÚPSVaR Stará Ľubovňa</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.91M]
14.08.2013 Kúpna zmluva - motorové vozidlo Dodávateľ: EUROLANDS spol. s r.o., ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [223.02K]
14.08.2013 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP projektu &quot;Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Plaveč&quot; Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.48M]
28.06.2013 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č. 5/2004 Z.z. <p>Poskytovateľ: UPSVaR SR, Stará Ľubovňa</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [342.61K]
18.08.2013 Zmluva o poskytnutí služby <p>Dodávateľ: QUERCUS-ARBOR, s.r.o., Ľubica</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [167.96K]
05.08.2013 Licenčná zmluva na uverejňovanie cintorínov na portáli www.cintoríny.sk <p>Poskytovateľ: TOPSET Solutions s.r.o., Stupava</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.20M]
05.08.2013 Zmluva o aktualizácii programov a systémovej podpore <p>Poskytovateľ: TOPSET Solutions s.r.o., Stupava</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.11M]
10.10.2013 Dodatok č.1 k zmluve o aktualizácii programov <p>Poskytovateľ: TOPSET Solutions s.r.o., Stupava</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [227.98K]
22.10.2013 Kúpna zmluva - merač rýchlosti <p>Predávajúci: Bellimpex s.r.o., Štúrovo</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [616.38K]
08.10.2013 Zmluva o poskytnutí grantu <p>Poskytovateľ: Nadácia ALLIANZ, Bratislava</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [161.30K]
31.10.2013 Dodatok č. 1 k dohode 21/§52/2013/NP VAOTP SR - 2 na vykonávanie aktivačnej činnosti Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [480.71K]
09.12.2013 Kúpna zmluva - pozemok Predávajúci: Valent Vojtek, ul. Vansovej ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [342.39K]
29.01.2013 Dodatok č. 1 k zmluve č. 3/2011 o nájme nebytových priestorov Nájomva: Božena Cvancigerová, Letná 281/2, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [343.87K]
30.09.2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov - voľby VUC Prenajímateľ: ZŠsMŠ Plaveč, Školská 93, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [362.39K]
17.12.2013 Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb Poskytovateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.61M]
30.12.2013 Dodatok č. 2 k zmluve č. 9/2011 o nájme nebytového priestoru <p>Nájomca: Ľudmila Šoltýsová, Čirč 270</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [73.14K]
30.12.2013 Dodatok č. 1 k zmluve č. 2/2012 zo dňa 31.12.2012 o nájme nebytových priestorov Nájomca: LAUDANUM, spol. s r.o., ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [131.84K]
21.01.2014 Zmluva o dielo - zhotovenie stavebného diela &quot;Rekonštrukcia ZŠsMŠ Plaveč - SO-03 Ihriská, časť Detské ihrisko&quot; <p>Zhotoviteľ: Tomáš Dinis, Kamenica 119</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [159.61K]
30.12.2013 Kúpna zmluva - plynové kúrenie v Dome služieb Predávajúci: Božena Cvancigerová, ul. Letná ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [128.39K]
29.01.2014 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 3/2011 Nájomca: Božena Cvancigerová, ul. Letná ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [336.59K]
16.09.2013 Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [547.47K]
05.02.2014 Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2012 o nájme nebytových priestorov Nájomca: Martina Mačeková, ul. Jánošíkova ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [215.00K]
05.02.2014 Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby &quot;Rekonštrukcia obecného domu - Plaveč&quot; Zhotoviteľ: ABIZ s.r.o. Poprad, Hraničná ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.20M]
29.01.2014 Dodatok č. 1 k zmluve č. 4/2011 o nájme nebytových priestorov Nájomca: Galina Guľašová, ul. Letná ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [336.86K]
29.01.2014 Dodatok č. 1 k zmluve č. 7/2011 o nájme nebytových priestorov Nájomca: Daniela Plavnická, ul. Pastovnícka ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [336.30K]
10.02.2014 Dohoda č. 18/§52/2014/NP VAOTP SR - 3 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec Poskytovateľ: UPSVaR Stará Ľubovňa, ul. ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.05M]
27.02.2014 Nájomná zmluva č. 1/2014 o nájme nebytových priestorov Nájomca: Ľudmila Šoltýsová, Čirč 270, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [155.50K]
11.03.2014 Zmluva o výpožičke Vypožičiavateľ: Jozef Košalko, ul. Staničná ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [93.72K]
25.03.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie Príjemca: OZ "TJ Poľnohospodár Plaveč", ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [366.45K]
13.03.2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov - voľby prezidenta SR I. kolo Prenajímateľ: ZŠsMŠ Plaveč, ul. Školská ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [362.44K]
01.04.2014 Kúpna zmluva - pozemok Kupujúci: Lesia Girgošková, ul. Lipová ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [320.23K]
20.03.2014 Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2014 Nájomca: Viera Kosturková, ul. Pastovnícka ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [149.51K]
28.03.2014 Zmluva o poskytnutí dotácií Prijímateľ: OZ Džatky pre všetko, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [366.19K]
19.03.2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov - voľby prezidenta SR II. kolo Prenajímateľ: ZŠsMŠ Plaveč, ul. Školská ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [362.86K]
29.04.2014 Dohoda č. 21/§50j/NS 2014/ŠR o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti <p>Poskytovateľ: UPSVaR, Stará Ľubovňa</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.41M]
06.05.2014 Licenčná zmluva na programové vybavenie Spracovateľ: Ifosoft v.o.s., Sabinovská 36, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [319.17K]
13.05.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie Príjemca: Základná škola s materskou ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [364.56K]
14.05.2014 Dodatok č. 1 k dohode 18/§52/2014/NP VAOTP SR - 3 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [302.38K]
14.05.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva kultúry SR na rok 2014 číslo: MK-1735/2014/1.4 Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry SR, Námestie ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.77M]
22.05.2014 Mandátna zmluva na výkon verejného obstarávania - multifunkčné ihrisko Mandatár: CVO, s.r.o., Topoľová 35, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [582.07K]
20.06.2014 Dohoda č. 1/hrady/2014/§54 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie obnovy kultúrneho dedičstva v rámci národného projektu &quot;Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva - 2&quot; <p>Poskytovateľ: UPSVaR, Stará Ľubovňa</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [281.01K]
23.06.2014 Zmluva o dielo - &quot;Rekonštrukcia MK v obci Plaveč - ul. Kukučínova a časť ul. Bernolákova&quot; Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [775.70K]
25.06.2014 Zmluva o poskytnutí dotácií Príjemca: OZ Stolnotenisový klub Plaveč, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [364.59K]
05.05.2014 Zmluva o prenájme nebytových priestorov - voľby do EP Prenajímateľ: ZŠsMŠ Plaveč, ul. Školská ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [362.61K]
09.06.2014 Zmluva o dielo na vypracovanie bezpečnostného projektu Zhotoviteľ: wanet s r.o., Banská ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.01M]
24.06.2014 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [439.32K]
24.06.2014 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [449.84K]
24.06.2014 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [442.20K]
27.06.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie <p>Priímateľ: OZ FS Plavčanka, Plaveč</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [368.44K]
09.07.2014 Darovacia zmluva Darca: Hojdič Café, sv. Margity ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [275.68K]
11.07.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie <p>Príjemca: OZ FS Kalina, Plaveč</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [366.98K]
10.12.2013 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Poskytovateľ: LT-consult, s.r.o., Požiarnická 11/A, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [156.25K]
30.06.2014 Mandátna zmluva č. 1/2014 - Hrad Plaveč - konzervácia obvodových murív, výskumy a dokumentácia Mandatár: Martin Sárossy - ORNIS, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [133.49K]
21.07.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie Príjemca: Ján Pekár - Hojdič ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [364.58K]
22.07.2014 Príkazná zmluva Príkazník: Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [631.85K]
02.07.2014 Zmluva o poskytnutí služby <p>Poskytovateľ: QUERCUS-ARBOR, s.r.o., Ľubica</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [167.96K]
24.07.2014 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 10/2011 Nájomca: ALLUX, s.r.o., Lipová aleja ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [339.10K]
08.08.2014 Zmluva č. 414/2014/OK o poskytnutí dotácie Poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [754.79K]
11.08.2014 Zmluva o dielo č. 42/2014 Zhotoviteľ: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.20M]
02.10.2014 Zmluva o dielo č. 12/2014 na zhotovenie diela &quot;Multifunkčné ihrisko Plaveč&quot; Zhotoviteľ: MARO, s.r.o., Podhradská cesta ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.86M]
30.07.2014 Dodatok č. 1 k dohode č. 21/§50j/NS 2014/ŠR o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Poskytovateľ: UPSVaR, Farbiarska 57, Stará ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [205.63K]
27.10.2014 Zmluva č. 3/2014 o nájme nebytových priestorov Nájomca: Ján Šoltýs, Čirč 270, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [157.48K]
10.11.2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov - voľby do orgánov samosprávy obcí Prenajímateľ: ZŠsMŠ, ul. Školská 93/17, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [362.55K]
15.08.2014 Zmluva o dielo - architektonicko-historický výskum Hrad Plaveč Zhotoviteľ: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [540.07K]
09.12.2014 Zmluva o dielo &quot;Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Plaveč&quot; Zhotoviteľ: O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.00M]
10.12.2014 Zmluva o poskytnutí dotácií Príjemca: Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [365.14K]
12.12.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie Príjemca: Štefan Janoško, Lipová aleja ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [365.62K]
24.04.2014 Zmluva o dielo na zhotovenie diela archeologický výskum na hrade Plaveč Dodávateľ: Archaeoservis s.r.o. - odštepný ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [797.23K]
27.11.2014 Zmluva o dielo &quot;Základný architektonicko-historický výskum a rámcové stavebno-historické vyhodnotenie podoby a vývoja v celom rozsahu-Hrad Plaveč, č. ÚZPF 340&quot; Zhotoviteľ: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [541.47K]
27.06.2014 Dohoda č. 44/§52/2014/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec Poskytovateľ: UPSVaR Stará Ľubovňa, Farbiarska ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [349.18K]
19.12.2014 Dodatok č. 2 k zmluve č. 2/2012 o nájme nebytového priestoru Nájomca: Laudanum, spol. s r.o., ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [132.42K]
30.12.2014 Nájomná zmluva - pozemok Nájomca: Valentín Valek, ul. Jesenná ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [307.21K]
31.12.2014 Zmluva o poskytnutí služieb Poskytovateľ: LIVONEC, s.r.o., Hviezdoslavova 26, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [766.96K]
28.01.2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov - referendum 2015 Prenajímateľ: ZŠsMŠ Plaveč, ul. Školská ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [362.62K]
30.12.2014 Rámcová dohoda Predávajúci: Mária Kapallová - KAPAP, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.07M]
12.03.2015 Zmluva o poskytnutí dotácií Prijímateľ: Telovýchovná jednota "Poľnohospodár" Plaveč, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [366.86K]
03.03.2011 Zmluva o dielo - zhotovenie stavebného diela &quot;Zateplenie budovy Obecný úrad Plaveč&quot; Zhotoviteľ: Tomáš Dinis, Kamenica 119, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [164.47K]
10.03.2015 Poistná zmluva na poistenie majetku obce Plaveč Poisťovateľ: Kooperatíva poisťovňa, a.s., Štefanovičova ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.58M]
31.03.2015 Dohoda č. 24/§52/2015/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku Poskytovateľ príspevku: UPSVR, Farbiarska 57, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.95M]
31.03.2015 Dohoda č. 27/§52a/2015/NP VAOTP SR-5 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku Poskytovateľ: UPSVR, Farbiarska 57, Stará ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.11M]
31.03.2015 Dohoda č. 16/2015§54-VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov podľa §54 zákona o službách zamestnanosti Poskytovateľ: UPSVR, Farbiarska 57, Stará ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.33M]
24.03.2015 Poistná zmluva - povinné zmluvné poistenie <p>Poisťovateľ: Kooperatíva a.s.,</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [614.88K]
26.02.2015 Rámcová zmluva na poskytnutie služieb Poskytovateľ: INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.60M]
22.12.2014 Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru Predávajúci: Farby-laky Dúha, Tomáš Dinis, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.11M]
26.11.2014 Dodatok č. 1 k dohode 44/§52/2014/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a podmienkach poskytovania príspevku Poskytovateľ: UPSVR, ul. Farbiarska 57, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [620.12K]
09.04.2015 Zmluva o poskytnutí dotácií Príjemca: Dobrovoľný hasičský zbor, Námestie ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [368.41K]
14.04.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry SR, Námestie ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.03M]
30.04.2015 Dohoda č. 1/hrady-3/2015/§54/SL o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie obnovy kultúrneho dedičstva v rámci národného projektu Poskytovateľ: UPSVR Stará Ľubovňa, Farbiarska ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.60M]
05.05.2015 Zmluva o poskytnutí dotácií Príjemca: OZ FS Kalina, Letná ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [367.14K]
30.04.2015 Poistná zmluva pre úrazové poistenie Poisťovňa: Komunálna poisťovňa a.s., Štefánikova ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [3.24M]
29.04.2015 Zmluva o poskytovaní stravy dôchodcov Dodávateľ: ANOVA s.r.o., Námestie SNP ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [368.53K]
15.05.2015 Zmluva o poskytnutí dotácií Prijímateľ: OZ "FS Plavčanka", Bernolákova ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [367.50K]
12.05.2015 Zmluva o poskytnutí verejných služieb - 421948608239 Poskytovateľ: O2 Slovakia, s.r.o. Aupark ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [705.57K]
12.05.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - 421948618302 Poskytovateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Aupark ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [707.02K]
12.05.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - 421948630496 Poskytovateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Aupark ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [695.74K]
21.05.2015 Zmluva o nájme pozemku Prenajímateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [569.47K]
21.05.2015 Kúpna zmluva č. 032015 - pozemok Predávajúci: COOP Jednota Prešov, spotrebné ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [464.94K]
22.05.2015 Zmluva o poskytnutí dotácií Prijímateľ: OZ Džatky pre všetko, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [365.81K]
28.05.2015 Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest Poskytovateľ: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.46M]
29.04.2015 Mandátna zmluva Mandatár: Martin Sárossy - ORNIS, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [488.54K]
04.05.2015 Zmluva o dielo na zhotovenie diela archeologický výskum na hrade Plaveč Dodávateľ: 376 A.D., s.r.o., Hlavná ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [271.70K]
11.05.2015 Dodatok č. 1 k dohode č. 1/hrady-3/2015/§54/SL o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie obnovy kultúrneho dedičstva Poskytovateľ: UPSVaR, ul. Farbiarska 52, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [868.83K]
25.06.2015 Darovacia zmluva <p>Darca: Jozef Hric-ml., Brezovica 489</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [636.62K]
26.06.2015 Rámcová zmluva na poskytnutie služieb - spracovanie &quot;Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Plaveč&quot; Poskytovateľ: Ing. Sylvia Slavkovská, SNP ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [248.80K]
26.06.2015 Zmluva o poskytnutí dotácií Príjemca: Ján Pekár, Sv. Margity ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [237.18K]
23.07.2015 Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel Ministerstvo: SR-Ministerstvo vnútra, Pribinova 2, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [548.55K]
18.08.2015 Kúpna zmluva - pozemok Kupujúci: Peter Slimak, Podzámok 436, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [319.81K]
18.11.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Poskytovateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Aupark ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [719.83K]
27.08.2015 Havarijné poistenie - poistná zmluva Poisťovateľ: KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [783.88K]
14.07.2015 Dohoda o zaplatení úhrady za užívanie nehnuteľného majetku štátu Vlastník: SR-Okresný úrad Prešov, Námestie ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [518.49K]
08.09.2015 Kúpna zmluva - pozemok Predávajúci: SR-Okresný úrad Prešov, Námestie ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [700.21K]
09.09.2015 Zmluva o poskytnutí dotácií Príjemca: OZ "Stolnotenisový klub Plaveč", ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [237.28K]
20.02.2015 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb - Geodetické práce pre obec Plaveč Poskytovateľ: Zdeno Baláž - GEODET, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [328.66K]
30.09.2015 Dohoda č. 15/38/50J/30 o poskytnutí príspevku na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti Poskytovateľ: UPSVR Stará Ľubovňa, ul. ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.35M]
29.09.2015 Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností Postupca: LIVONEC, s.r.o., Stará Ľubovňa ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [426.77K]
30.09.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest Poskytovateľ: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [620.12K]
06.10.2015 Zmluva o pripojení Prevádzkovateľ: VSD, a.s., Mlynská 31, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [752.57K]
06.10.2015 Zmluvy o pripojení Prevádzkovateľ: VSD, a.s., Mlynská 31, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.12M]
08.10.2015 Zmluva o pripojení Prevádzkovateľ: VSD, a.s., Mlynská 31, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [752.57K]
08.10.2015 Zmluva o dodávke plynu Dodávateľ: SPP, a.s., Mynské *Nivy ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [415.67K]
28.09.2015 Dodatok č. 1 k dohode 24/§52/2015/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb Poskytovateľ: UPSVR, Farbiarska 57, Stará ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [620.12K]
21.09.2015 Zmluva o dielo - zhotovenie stavebného diela &quot;Rekonštrukcia MK v obci Plaveč - časť ul. Železničiarska&quot; Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE, s.r.o., Mlynská ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [866.68K]
12.10.2015 Zmluva o poskytnutí dotácií Príjemca: Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [237.38K]
05.10.2015 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-728-001/2015 - súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky Požičiavateľ: SR-MV SR, Pribinova 2, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.04M]
01.10.2015 Zmluva o poskytovaní stravovania Dodávateľ: Helena Palistá, Školská 92/4, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [451.83K]
19.10.2015 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-433-059/2015 - hasičský automobil - IVECO CAS 15 <p>Požičiavateľ: SR-MVSR, Pribinova 2, Bratislava</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.04M]
30.11.2015 Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností Postupca: LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [106.28K]
22.10.2015 Zmluva o dielo Zhotoviteľ: MK hlas, s.r.o., Bernolákova ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [869.42K]
17.09.2015 Príkazná zmluva Príkazník: Združenie miest a obcí ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [631.85K]
14.10.2015 Zmluva o overení konsolidovanej účtovnej závierky za obdobie roka 2014 Audítor: Ing. Bc. Hedviga Vadinová, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [928.19K]
15.10.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o overení konsolidovanej účtovnej závierky za účtovné obdobie roka 2014 Audítor: Ing. Bc. Hedviga Vadinová, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [179.75K]
13.11.2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov <p>Nájomca: Ľudmila Šoltýsová, Čirč 270</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [670.92K]
28.12.2015 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy Druhá zmluvná strana: NATUR-PACK, a.s., ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [961.46K]
30.12.2015 Zmluva o pripojení k Informačnému systému DCOM Poskytovateľ: DEUS Slovenska, Kýčerského 5, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.46M]
19.01.2016 Dohoda č. 44/§52/2014/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec Poskytovateľ: UPSVR Stará Ľubovňa, Farbiarska ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [360.38K]
16.12.2015 Dohoda č. 15/38/010/19 uzatvorená podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení Druhá zmluvná strana: UPSVaR Stará ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [598.42K]
20.01.2016 Kúpna zmluva - pozemok Kupujúci: Michal Šuťák a manž. ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [314.94K]
19.01.2016 Poistná zmluva - úrazové poistenie UoZ počas aktivačnej činnosti Poisťovateľ: Komunálna poisťovňa a.s., Štefánikova ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [510.33K]
26.01.2016 Dohoda č. 1/2016/§54-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ Poskytovateľ: UPSVaR, Farbiarska 57, Stará ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [342.61K]
21.12.2015 Dodatok č. 3 k zmluve č. 2/2012 o nájme nebytových priestorov Nájomca: LAUDANUM, spol. s r.o., ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [201.42K]
05.02.2016 Mandátna zmluva o obstaraní investora Mandatár: INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.17M]
09.02.2016 Nájomná zmluva - pozemok Nájomca: Peter Duch, Železničiarska 365/45, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [275.58K]
29.02.2016 Zmluva o dodávke plynu Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.11M]
26.02.2016 Poistná zmluva - dodatok č. 1 Poisťovňa: KOOPERATÍVA poisťovňa. a.s., Štefanovičova ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.56M]
02.03.2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov - voľby do NR SR 2016 <p>Prenajímateľ: ZŠsMŠ, Školská 93/17, Plaveč</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [237.65K]
08.02.2016 Zmluva o pripojení Prevádzkovateľ: Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [745.61K]
09.05.2016 Zmluva o poskytnutí dotácií Príjemca: Odborový zväz polície v ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [286.66K]
04.03.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 29.02.2016 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [650.20K]
09.03.2016 Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny Prevádzkovateľ: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [257.44K]
11.03.2016 Zmluva o pripojení Prevádzkovateľ: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [745.61K]
11.03.2016 Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny Dodávateľ: Východoslovensaká energatika, a.s., Mlynská ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [263.52K]
11.03.2016 Zmluva o úrazovom poistení Poisťovateľ: Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [506.95K]
29.03.2016 Mandátna zmluva č. 01/2016 - externý manažnemt Mandatár: Ing. Sylvia Slavkovská, Slov. ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [758.28K]
05.04.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie Príjemca: OZ Telovýchovná jednota "Poľnohospodár" ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [310.81K]
05.04.2016 Poistná zmluva - dodatok č. 2 Poisťovňa: KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.47M]
23.03.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MK SR na rok 2016 číslo: MK-461/2016/1.4 Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry SR, Námestie ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.61M]
11.04.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Poskytovateľ: Dobrovoľná požiarna ochrana SR, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [868.01K]
07.04.2016 Nájomná zmluva - pozemok Nájomca: OZ "Džatky pre všetko", ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [227.66K]
18.04.2016 Zmluva o poskytnutí dotácií Prijímateľ: Dobrovoľný hasičský zbor, Námestie ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [310.68K]
04.05.2016 Zmluva o poskytnutí dotácií Prijímateľ: OZ FS Plavčanka, Bernolákova ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [310.16K]
10.05.2016 Dohoda č. 1/§54/2016/hrady o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva v rámci národného projektu &quot;Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva&quot; podľa § 54 zákona o službách zamestnanosti Poskytovateľ: UPSVaR, ul. Farbiarska 57, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [307.38K]
10.05.2016 Zmluva o dodávke elektriny Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.33M]
19.05.2016 Zmluva o dielo stavby &quot;ČOV Plaveč - odvodnenie kalu lamelový dehydrátor&quot; Zhotoviteľ: Ekoservis Slovensko s.r.o., Stredná ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.20M]
20.05.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na rok 2016 Poskytovateľ: MV SR - OU ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.86M]
27.05.2016 Mandátna zmluva na projekt &quot;Hrad Plaveč - obnova východnej bašty&quot; Mandatár: Martin Sárossy - ORNIS, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [206.12K]
01.07.2016 Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb Zdravotná poisťovňa: DOVERA zdravotná poisťovňa, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.93M]
16.05.2016 Poistná zmluva na úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Poisťovňa: Komunálna poisťovňa a.s., Štefánikova ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [5.30M]
01.07.2016 Rámcová zmluva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a násl. Obchodného zákonníka na akciu &quot;Rekonštrukcia MK v obci Plaveč I. etapa, časť ul. Pastovnícka a J. Kráľa&quot; Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.88M]
01.07.2016 Rámcová zmluva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a násl. Obchodného zákonníka na stavbu &quot;Rekonštrukcia MK v obci Plaveč, oprava obslužnej komnunikácie ZŠsMŠ Plaveč&quot; Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.88M]
08.07.2016 Dohoda č. 16/38/052/207 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec Úrad PSVR: Úrad práce, sociálnych ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.79M]
14.03.2016 Mandátna zmluva č. 02/BGS/2016 na stavbu &quot;ČOV Plaveč-odvodnenie kalu lamelový dehydrátor&quot; Mandatár: Ing. Štefan Janko - ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [823.64K]
11.07.2016 Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu č. 118/2016 Poskytovateľ:služby: H+EKO, spol. s r.o., ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [0.98M]
06.07.2016 Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve Poskytovateľ: Brantner Poprad, s.r.o.,, Nová ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.02M]
08.07.2016 Zmluva o úrazovom poistení uchádzačov o zamestnanie - aktivačná činnosť Poisťovňa: Komunálna poisťovňa a.s., Štefánikova ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [5.36M]
02.08.2016 Dodatok č. 1 k dohode č. 1/§54/2016/hrady o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miestpre uchádzačov o zamestnanie zo dňa 03.05.2016 Úrad: UPSVR, Farbiarska 57, Stará ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [939.62K]
04.08.2016 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/044 na projekt &quot;Zateplenie obecného úradu v obci Plaveč&quot; Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [973.04K]
03.08.2016 Zmluva č. 598/2016/ODDRC Poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.00M]
12.08.2016 Zmluva o dielo - vypracovanie PD na stavbu &quot;Poprad - rieka, ktorá nás spája, vodný turizmus po rieke Poprad&quot; Zhotoviteľ: PROJEKTPLAN, s.r.o., Duklianskych hrdinov ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.01M]
12.08.2016 Zmluva o poskytnutí služieb Z