Obec Plaveč
dnes je 28. 01. (sobota), čas: 14:20, meniny má: Alfonz

Úradné dokumenty

Obec Plaveč zverejňuje na tomto mieste úradné dokumenty, týkajúce sa činnosti OcÚ, samosprávy, obecnej rady, obecného zastupiteľstva a komisií.

OcÚ zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
01.01.2008 VZN č.27 - o verejnej kanalizácii, výške stočného a o spôsobe zneškodňovania odpadových vôd v obci PLAVEĆ VZN stiahnuť [76.00K]
01.01.2008 VZN č.28 - o  podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov VZN stiahnuť [42.50K]
01.01.2008 VZN č.29 - o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Plaveč VZN stiahnuť [37.50K]
01.01.2008 VZN č.30 - o miestnych daniach na kalendárny rok 2009 VZN stiahnuť [132.00K]
01.01.2008 VZN č.31 - o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby na kalendárny rok 2009 VZN stiahnuť [66.50K]
01.01.2008 VZN č.32 - o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole VZN stiahnuť [46.50K]
01.01.2008 VZN - Dodatok č. 1 k VZN č. 28/2008 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov VZN stiahnuť [26.00K]
01.01.2008 VZN č.33 - o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vznikajúceho na území obce Plaveč VZN stiahnuť [205.50K]
01.01.2008 VZN - Dodatok č. 2 k VZN č. 28/2008 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov VZN stiahnuť [24.00K]
01.01.2008 VZN č.34 - o o vylepovaní volebných plagátov v roku 2009 VZN stiahnuť [15.50K]
01.01.2008 VZN č.35 - o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Plaveč. VZN stiahnuť [34.00K]
01.01.2009 VZN č.37 - O MIESTNYCH DANIACH NA KALENDÁRNY ROK 2010 VZN stiahnuť [101.00K]
01.01.2009 VZN č.36 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Plaveč VZN stiahnuť [43.50K]
01.01.2009 VZN č.38 - O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA KALENDÁRNY ROK 2010 VZN stiahnuť [52.50K]
01.01.2010 VZN č.39 - ktorým sa vyhlasuje záväzna časť ÚPN obce Plaveč VZN stiahnuť [27.00K]
01.01.2010 VZN č.40 - o miestnych daniach VZN stiahnuť [101.50K]
01.01.2010 VZN - dodatok č.3 k VZN č.28-2008 - stravné VZN stiahnuť [25.00K]
01.01.2010 VZN č.41 - o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZN stiahnuť [59.00K]
01.01.2011 VZN č.42 - o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč VZN stiahnuť [40.50K]
01.01.2011 VZN č.43 - ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie obce Plaveč č.42/2011 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč VZN stiahnuť [41.00K]
01.01.2011 VZN č.44 - o zriaďovaní prevádzok, vykonávaní podnikateľskej činnosti a prevádzkovom čase prevádzok v obci Plaveč VZN stiahnuť Nahlad náhľad [203.87K]
01.01.2011 VZN č.45 - o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky sociálnej pomoci občanom obce Plaveč VZN stiahnuť Nahlad náhľad [264.10K]
01.01.2011 VZN č.47 - o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2012 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [208.82K]
01.01.2011 VZN č.46 - o miestnych daniach pre rok 2012 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [239.85K]
01.01.2011 VZN č.48 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2012 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [284.49K]
01.01.2011 VZN č.49 - o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov VZN stiahnuť Nahlad náhľad [289.74K]
01.01.2012 VZN č.50 - ktorým sa ustanovuje prevádzkový poriadok pohrebiska obce Plaveč VZN stiahnuť Nahlad náhľad [242.70K]
01.01.2012 VZN č.52 - o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZN stiahnuť Nahlad náhľad [201.99K]
01.01.2012 VZN č.51 - o miestnych daniach VZN stiahnuť Nahlad náhľad [240.32K]
01.01.2012 VZN č.53 - o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov VZN stiahnuť Nahlad náhľad [290.06K]
01.01.2012 VZN č.54 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2013 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [244.83K]
01.01.2013 VZN č.55 - o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Plaveč VZN stiahnuť Nahlad náhľad [544.04K]
01.01.2013 VZN č.56 - ktorým sa mení VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2013 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [442.77K]
01.01.2013 VZN č.57 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2014 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [452.37K]
01.01.2014 VZN č.59 - o určení miest a plôch na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane v obci Plaveč VZN stiahnuť Nahlad náhľad [439.17K]
01.01.2014 VZN č.58 - o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč VZN stiahnuť Nahlad náhľad [408.90K]
01.01.2014 VZN č.60 - ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie obce Plaveč č. 57 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2014 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [445.44K]
01.01.2014 VZN č.61 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2015 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [453.31K]
01.01.2014 VZN č.62 - o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [212.14K]
01.01.2015 VZN č.63 - ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie obce Plaveč č. 61 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2015 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [378.65K]
01.01.2015 VZN č.64 - ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie obce Plaveč č. 51 o miestnych daniach VZN stiahnuť Nahlad náhľad [389.51K]
01.01.2015 VZN č.65 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2016 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [474.07K]
01.01.2015 VZN č.68 - o podmienkach chovu a držania psov v obci VZN stiahnuť Nahlad náhľad [514.80K]
01.01.2015 VZN č.67 - o zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole VZN stiahnuť Nahlad náhľad [478.90K]
01.01.2015 VZN č.66 - o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [602.67K]
01.01.2016 VZN č.69 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Plaveč VZN stiahnuť Nahlad náhľad [615.17K]
01.01.2016 VZN č. 70 - ktorým sa mení VZN obce Plaveč č. 65 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2016 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [379.97K]
01.01.2016 VZN č.71 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2017 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [472.03K]
01.01.2016 VZN č.72 - o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZN stiahnuť Nahlad náhľad [600.33K]
01.01.2007 VZN č.26 - o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vznikajúceho na území obce Plaveč VZN stiahnuť [261.00K]
01.01.2007 VZN č.25 - o miestnych daniach VZN stiahnuť [134.00K]
01.01.2007 VZN č.24 - ktorým sa určujú podmienky nájmu nebytových priestorov v obci Plaveč VZN stiahnuť [57.00K]
01.01.2006 VZN č.23 - o podmienkách chovu psov v obci Plaveč VZN stiahnuť [76.00K]
01.01.2005 VZN č.20 - o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu VZN stiahnuť [267.00K]
01.01.2005 VZN č.19 - o miestnych daniach VZN stiahnuť [134.50K]
01.01.2005 VZN č.12 - určenie školského obvodu VZN stiahnuť [28.50K]
01.01.2005 VZN č.11 - opatrovateľská služba VZN stiahnuť [42.50K]
01.01.2005 VZN č.3 - MOS v podmienkách obce Plaveč VZN stiahnuť [41.00K]
09.11.2016 Rozpočet obce Plaveč na rok 2017 s výhľadom na roky 2018-2019 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [1.94M]
26.11.2015 Rozpočet obce Plaveč na rok 2016 s výhľadom na roky 2017-2018 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [956.25K]
06.02.2018 Rozpočet obce Plaveč na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [1.44M]
20.06.2018 Záverečný účet obce Plaveč za rok 2017 záverečný účet Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
15.06.2017 Záverečný účet obce Plaveč za rok 2016 záverečný účet Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [1.09M]
17.07.2017 VZN č. 73 - ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Plaveč č. 53 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov VZN stiahnuť Nahlad náhľad [598.00K]
02.11.2017 VZN č. 74 - ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Plaveč č. 58 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč VZN stiahnuť Nahlad náhľad [592.29K]
14.12.2017 VZN č. 75 - ktorým sa mení VZN obce Plaveč č. 71 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2017 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [593.16K]
14.12.2017 VZN č. 76 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2018 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [688.13K]
15.03.2018 VZN č. 77 o organizácii miestneho referenda VZN stiahnuť Nahlad náhľad [780.24K]
15.03.2018 VZN č. 78 - o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Plaveč VZN stiahnuť Nahlad náhľad [616.01K]
15.03.2018 VZN č. 79 - o zavedení a poskytovaní elektronických služieb VZN stiahnuť Nahlad náhľad [597.39K]
05.10.2018 VZN č. 80 - o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie VZN stiahnuť Nahlad náhľad [645.06K]
25.10.2018 VZN č. 81 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2019 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [687.69K]
17.03.2019 VZN č.1/2019 - o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce PLAVEČ. VZN stiahnuť Nahlad náhľad [417.06K]
01.07.2019 Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce Plaveč za rok 2018 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [729.16K]
02.07.2019 VZN č. 2/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč VZN stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
01.12.2019 Rozpočet obce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [4.12M]
29.11.2019 Dodatok č.1 k VZN č. 2/2019 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [401.48K]
29.11.2019 VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2020 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [679.52K]
30.11.2019 VZN č. 4/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2020. VZN stiahnuť Nahlad náhľad [416.79K]
16.02.2020 Prevádzkový poriadok Domu kultúry Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [472.71K]
29.12.2020 VZN č. 1/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZN stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
30.12.2020 VZN č.2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2021 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [446.03K]
31.12.2020 VZN č. 3/2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč VZN stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
31.12.2020 VZN č. 4/2020 o správe a prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Plaveč VZN stiahnuť Nahlad náhľad [480.25K]
01.01.2021 VZN č. 5/2020 o určení miest a plôch na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane v obci Plaveč. VZN stiahnuť Nahlad náhľad [469.14K]
09.02.2021 Rozpočet obce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
09.02.2021 Rozpočet obce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [1.31M]
28.02.2021 Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - pitná Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [51.78K]
28.02.2021 Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [49.85K]
01.08.2021 VZN č. 1/2021 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Plaveč. VZN stiahnuť Nahlad náhľad [489.84K]
30.09.2021 VZN č. 2/2021 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč. VZN stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
29.11.2021 VZN č.3/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2022 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [368.39K]
01.12.2021 Návrh rozpočtu obce Plaveč na rok 2022 - PRÍJMY Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [52.81K]
01.12.2021 Návrh rozpočtu obce Plaveč na rok 2022 - VÝDAVKY Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [135.01K]
15.02.2022 Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA – pitná Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej ... Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [220.87K]
15.02.2022 Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA – odpadová Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej ... Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [202.34K]
17.12.2021 Rozpočet obce Plaveč (príjmy) na rok 2022 + výhľady na roky 2023, 2024 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [45.14K]
17.12.2021 Rozpočet obce Plaveč (výdavky) na rok 2022 + výhľady na roky 2023, 2024 Rozpočet stiahnuť Nahlad náhľad [104.06K]
18.05.2022 Zakladateľská listina o založení spoločnosti s ručením obmedzeným - Paloča s. r. o Základné dokumenty stiahnuť Nahlad náhľad [3.95M]
31.07.2022 VZN č. 1/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč. VZN stiahnuť Nahlad náhľad [508.83K]
15.12.2022 VZN č. 2/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč na rok 2023. VZN stiahnuť Nahlad náhľad [477.97K]
18.12.2022 VZN č. 3/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2023. VZN stiahnuť Nahlad náhľad [462.92K]
19.12.2022 VZN č. 4/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Plaveč na rok 2023. VZN stiahnuť Nahlad náhľad [421.79K]

Paloča s.r.o. - Dokumenty

- Zakladateľská listina - Paloča s. r. o

Štatúty, zásady a smernice obce Plaveč

- Štatút obce Plaveč

- Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Plaveč

- Štatút obecnej knižnice

- Štatút obecných novín "Plavečské noviny"

 

Prevádzkové poriadky

- Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Plaveč

- Požiarny poriadok obce
- Knižničný a výpožičný poriadok knižnice
- Prevádzkový poriadok FITNESS

- Prevádzkový poriadok Multifunkčné ihrisko

 

Plány

- Program rozvoja obce Plaveč na obdobie rokov 2016-2022

..................I. analytická časť

..................II. strategická časť

..................III. programová časť

..................IV. realizačná časť

..................V. finančná časť - ukazovatele monitoringu a hodnotenia

..................VI. akčný plán

..................VII. záver

..................Prílohy: - príloha 1 - ex-post

............................. - príloha 2 - vyhodnotenie dotazníkov

............................. - príloha 3 - titulka

- Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Plaveč

- Povodňový plán obce

 

Rokovacie poriadky

- ROKOVACÍ PORIADOK OBECNEJ RADY

- ROKOVACÍ PORIADOK KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PLAVČI NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU
- Čestné vyhlásenie člena komisie obecného zastupiteľstva v PLAVČI na ochranu verejného záujmu
- Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva

 

ostatné

Vodovod a kanalizácia

- Vyhodnotenie štandardov kvality - pitná voda

- Vyhodnotenie štandardov kvality - odpadová voda

- Potvrdenie o cene URSO, ktorým sa stanovuje maximálna cena za dodávku a distribúciu vody obecným vodovodom a maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre roky 2017-2021

- Potvrdenie o cene URSO, ktorým sa stanovuje maximálna cena za dodávku a distribúciu vody obecným vodovodom a maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre roky 2017-2021 - ZRUŠENÉ

- Potvrdenie o cene URSO, ktorým sa stanovuje maximálna cena za dodávku a distribúciu vody obecným vodovodom a maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre roky 2014-2016

- Rozhodnutie URSO, ktorým sa stanovuje maximálna cena za dodávku a distribúciu vody obecným vodovodom pre rok 2012
- Rozhodnutie URSO, ktorým sa stanovuje maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre rok 2012

Obecná Rada zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Zastupiteľstvo zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
09.02.2017 Návrh "Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Plaveč na 1. polrok 2017" Materiály poslancov stiahnuť Nahlad náhľad [343.84K]
24.02.2017 Uznesenia č. 174-187 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [452.19K]
27.01.2017 Uznesenia č. 167-173 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [342.38K]
24.02.2017 Účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [265.80K]
27.01.2017 Účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [265.25K]
16.12.2016 Uznesenia č. 157-166 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [260.13K]
25.11.2016 Uznesenia č. 145-156 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [261.82K]
23.09.2016 Uznesenia č. 134-144 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [265.53K]
10.06.2016 Uznesenia č. 117-133 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [277.04K]
28.04.2016 Uznesenia č. 106-116 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [267.29K]
18.03.2016 Uznesenia č. 93-105 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [269.52K]
16.12.2016 Zápisnica Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [546.92K]
25.11.2016 Zápisnica Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [457.24K]
23.09.2016 Zápisnica Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [361.84K]
10.06.2016 Zápisnica Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [460.12K]
28.04.2016 Zápisnica Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [445.86K]
18.03.2016 Zápisnica Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [454.80K]
16.12.2016 Účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [184.63K]
25.11.2016 Účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [185.24K]
23.09.2016 Účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [186.02K]
10.06.2016 Účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [184.52K]
28.04.2016 Účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [185.72K]
18.03.2016 Účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [185.19K]
16.12.2016 Hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [335.18K]
25.11.2016 Hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [255.55K]
23.09.2016 Hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [255.32K]
10.06.2016 Hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [268.00K]
28.04.2016 Hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [259.09K]
18.03.2016 Hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [258.56K]
12.12.2015 Uznesenia č. 79-92 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [264.01K]
13.11.2015 Uznesenia č. 68-78 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [263.11K]
18.09.2015 Uznesenia č. 53-67 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [264.09K]
12.06.2015 Uznesenia č. 42-52 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [266.47K]
10.04.2015 Uznesenia č. 34-41 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [377.45K]
26.02.2015 Uznesenia č. 21-33 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [395.78K]
12.12.2015 Účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [183.65K]
13.11.2015 Účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [184.18K]
18.09.2015 Účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [185.14K]
12.06.2015 Účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [184.49K]
10.04.2015 Účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [110.91K]
26.02.2015 Účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [110.88K]
12.12.2015 Hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [254.76K]
13.11.2015 Hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [253.57K]
18.09.2015 Hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [253.33K]
12.06.2015 Hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [255.17K]
10.04.2015 Hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [366.25K]
26.02.2015 Hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [388.63K]
12.12.2014 Účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [110.88K]
28.11.2014 Účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [111.28K]
24.10.2014 Účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [112.78K]
19.09.2014 Účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [112.79K]
01.08.2014 Účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [112.66K]
27.06.2014 Účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [112.56K]
02.05.2014 Účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [112.56K]
21.02.2014 Účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [112.51K]
12.12.2014 Uznesenia č. 10-20 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [377.33K]
28.11.2014 Uznesenia č. 1-9 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [387.91K]
24.10.2014 Uznesenia č. 208-217 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [377.49K]
19.09.2014 Uznesenia č. 199-207 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [378.58K]
01.08.2014 Uznesenia č. 193-198 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [373.80K]
27.06.2014 Uznesenia č. 183-192 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [381.31K]
02.05.2014 Uznesenia č. 172-182 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [382.38K]
21.02.2014 Uznesenia č. 159-171 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [392.08K]
12.12.2014 Hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [365.39K]
28.11.2014 Hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [376.53K]
24.10.2014 Hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [367.16K]
19.09.2014 Hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [369.15K]
01.08.2014 Hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [364.27K]
27.06.2014 Hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [373.64K]
02.05.2014 Hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [370.30K]
21.02.2014 Hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [383.61K]
29.11.2013 Hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [114.72K]
04.10.2013 Hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [113.67K]
04.07.2013 Hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [113.67K]
17.05.2013 Hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [114.14K]
22.02.2013 Hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [114.56K]
13.12.2013 Účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [112.53K]
29.11.2013 Účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [112.57K]
04.10.2013 Účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [112.55K]
04.07.2013 Účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [112.56K]
17.05.2013 Účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [112.52K]
22.02.2013 Účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [112.62K]
13.12.2013 Uznesenia č. 151-158 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [357.47K]
29.11.2013 Uznesenia č. 140-150 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [361.53K]
04.10.2013 Uznesenia č. 132-139 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [350.49K]
04.07.2013 Uznesenia č. 119-131 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [362.07K]
17.05.2013 Uznesenia č. 106-118 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [365.01K]
22.02.2013 Uznesenia č. 96-105 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [360.64K]
14.12.2012 Uznesenia č. 83-95 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [359.50K]
30.11.2012 Uznesenia č. 76-83 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [360.98K]
27.09.2012 Uznesenia č. 66-75 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [363.01K]
27.06.2012 Uznesenia č. 55-65 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [368.91K]
04.05.2012 Uznesenia č. 44-54 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [365.40K]
24.02.2012 Uznesenia č. 34-43 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [357.05K]
14.12.2012 účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [112.95K]
30.11.2012 účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [112.94K]
27.09.2012 účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [112.97K]
27.06.2012 účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [112.95K]
04.05.2012 účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [112.94K]
24.02.2012 účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [111.69K]
14.12.2012 hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [115.09K]
30.11.2012 hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [115.06K]
27.09.2012 hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [115.01K]
27.06.2012 hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [115.05K]
04.05.2012 hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [114.96K]
24.02.2012 hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [114.10K]
09.12.2011 hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [119.88K]
16.11.2011 hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [120.40K]
07.10.2011 hlasovanie Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [133.22K]
05.08.2011 hlasovanie Hlasovanie stiahnuť [35.50K]
15.07.2011 hlasovanie Hlasovanie stiahnuť [37.00K]
27.05.2011 hlasovanie Hlasovanie stiahnuť [37.00K]
25.03.2011 hlasovanie Hlasovanie stiahnuť [37.00K]
19.01.2011 hlasovanie Hlasovanie stiahnuť [46.50K]
27.12.2010 hlasovanie Hlasovanie stiahnuť [45.50K]
09.12.2011 účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [119.82K]
16.11.2011 účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [119.81K]
07.10.2011 účasť Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [133.06K]
05.08.2011 účasť Účasť stiahnuť [31.00K]
15.07.2011 účasť Účasť stiahnuť [32.50K]
27.05.2011 účasť Účasť stiahnuť [31.50K]
25.03.2011 účasť Účasť stiahnuť [31.50K]
19.01.2011 účasť Účasť stiahnuť [46.50K]
27.12.2010 účasť Účasť stiahnuť [45.50K]
09.12.2011 Uznesenia č. 21-33 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [362.09K]
16.11.2011 Uznesenia č. 6-20 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [370.43K]
07.10.2011 Uznesenie OZ č. 5 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [134.27K]
05.08.2011 Uznesenie OZ č. 2-MZ Uznesenia stiahnuť [40.50K]
15.07.2011 Uznesenie OZ č. 1-MZ Uznesenia stiahnuť [39.00K]
27.05.2011 Uznesenie OZ č. 4 Uznesenia stiahnuť [44.00K]
25.03.2011 Uznesenie OZ č. 3 Uznesenia stiahnuť [37.50K]
19.01.2011 Uznesenie OZ č. 2 Uznesenia stiahnuť [37.00K]
27.12.2010 Uznesenie OZ č. 1 Uznesenia stiahnuť [35.50K]
28.10.2010 Uznesenie OZ č. 30 Uznesenia stiahnuť [37.00K]
27.09.2010 Uznesenie OZ č. 29 Uznesenia stiahnuť [40.50K]
27.08.2010 Uznesenie OZ č. 28 Uznesenia stiahnuť [32.50K]
29.06.2010 Uznesenie OZ č. 27 Uznesenia stiahnuť [34.50K]
30.04.2010 Uznesenie OZ č. 26 Uznesenia stiahnuť [32.50K]
25.02.2010 Uznesenie OZ č. 25 Uznesenia stiahnuť [30.00K]
28.10.2010 účasť Účasť stiahnuť [44.50K]
27.09.2010 účasť Účasť stiahnuť [44.50K]
27.08.2010 účasť Účasť stiahnuť [44.50K]
29.06.2010 účasť Účasť stiahnuť [14.50K]
30.04.2010 účasť Účasť stiahnuť [14.00K]
25.02.2010 účasť Účasť stiahnuť [14.00K]
28.10.2010 hlasovanie Hlasovanie stiahnuť [44.50K]
27.09.2010 hlasovanie Hlasovanie stiahnuť [44.50K]
27.08.2010 hlasovanie Hlasovanie stiahnuť [44.50K]
29.06.2010 hlasovanie Hlasovanie stiahnuť [18.00K]
30.04.2010 hlasovanie Hlasovanie stiahnuť [18.50K]
25.02.2010 hlasovanie Hlasovanie stiahnuť [19.00K]
25.02.2010 hlasovanie Hlasovanie stiahnuť [19.00K]
14.12.2009 hlasovanie Hlasovanie stiahnuť [33.50K]
27.11.2009 hlasovanie Hlasovanie stiahnuť [32.50K]
28.09.2009 hlasovanie Hlasovanie stiahnuť [33.00K]
28.08.2009 hlasovanie Hlasovanie stiahnuť [33.50K]
14.12.2009 účasť Účasť stiahnuť [29.50K]
27.11.2009 účasť Účasť stiahnuť [29.50K]
28.09.2009 účasť Účasť stiahnuť [29.50K]
28.08.2009 účasť Účasť stiahnuť [29.50K]
14.12.2009 Uznesenie OZ č. 24 Uznesenia stiahnuť [33.00K]
27.11.2009 Uznesenie OZ č. 23 Uznesenia stiahnuť [33.50K]
28.09.2009 Uznesenie OZ č. 22 Uznesenia stiahnuť [35.00K]
28.08.2009 Uznesenie OZ č. 21 Uznesenia stiahnuť [33.00K]
16.05.2017 Uznesenia č. 188-198 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [356.03K]
20.07.2017 Uznesenia č. 199-209 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [354.94K]
16.05.2017 Účasť poslancov na XVI. zasadnutí OZ Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [266.44K]
20.07.2017 Účasť poslancov na XVII. zasadnutí OZ Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [266.64K]
24.02.2017 Zápisnica z XV. zasadnutia OZ Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [691.78K]
24.02.2017 Hlasovanie poslancov na XV. zasadnutí OZ Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [601.08K]
16.05.2017 Zápisnica zo XVI. zasadnutia OZ Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [367.24K]
16.05.2017 Hlasovanie poslancov na XVI. zasadnutí OZ Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [507.47K]
20.07.2017 Hlasovanie poslancov na XVII. zasadnutí OZ Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [500.41K]
20.07.2017 Zápisnica zo XVII. zasadnutia OZ Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [397.06K]
04.10.2017 Účasť poslancov na XVIII. zasadnutí OZ Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [266.04K]
28.11.2017 Uznesenia č. 224-235 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [445.95K]
04.10.2017 Zápisnica z XVIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [567.78K]
04.10.2017 Hlasovanie poslancov na XVIII. zasadnutí Obecného zastupiteľstva Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [288.61K]
04.10.2017 Uznesenia č. 210-223 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [369.70K]
28.11.2017 Zápisnica z XIX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [463.10K]
28.11.2017 Účasť poslancov na XIX. zasadnutí Obecného zastupiteľstva Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [265.82K]
28.11.2017 Hlasovanie poslancov na XIX. zasadnutí Obecného zastupiteľstva Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [432.92K]
20.12.2017 Uznesenia č. 236-245 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [341.66K]
20.12.2017 Zápisnica z XX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [381.34K]
20.12.2017 Účasť poslancov na XX. zasadnutí Obecného zastupiteľstva Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [265.86K]
20.12.2017 Hlasovanie poslancov na XX. zasadnutí Obecného zastupiteľstva Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [330.14K]
26.02.2018 Uznesenia č. 246-261 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [236.02K]
26.02.2018 Zápisnica z XXI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [416.46K]
26.02.2018 Účasť poslancov na XXI. zasadnutí Obecného zastupiteľstva Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [118.68K]
26.02.2018 Hlasovanie poslancov na XXI. zasadnutí Obecného zastupiteľstva Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [227.34K]
04.05.2018 Uznesenia č. 262-274 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [222.50K]
04.05.2018 Zápisnica z XXII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [237.37K]
04.05.2018 Účasť poslancov na XXII. zasadnutí Obecného zastupiteľstva Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [118.82K]
04.05.2018 Hlasovanie poslancov na XXII. zasadnutí Obecného zastupiteľstva Hlasovanie
20.06.2018 Uznesenia č. 275-285 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [220.08K]
20.06.2018 Zápisnica z XXIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [369.46K]
20.06.2018 Účasť poslancov na XXIII. zasadnutí Obecného zastupiteľstva Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [118.97K]
20.06.2018 Hlasovanie poslancov na XXIII. zasadnutí Obecného zastupiteľstva Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [210.69K]
18.09.2018 Uznesenia č. 286-300 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [229.83K]
18.09.2018 Zápisnica z XXIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [378.94K]
18.09.2018 Účasť poslancov na XXIV. zasadnutí Obecného zastupiteľstva Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [119.16K]
18.09.2018 Hlasovanie poslancov na XXIV. zasadnutí Obecného zastupiteľstva Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [219.42K]
10.10.2018 Uznesenia č. 301-305 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [210.66K]
10.10.2018 Zápisnica z XXV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [198.36K]
10.10.2018 Účasť poslancov na XXV. zasadnutí Obecného zastupiteľstva Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [118.92K]
10.10.2018 Hlasovanie poslancov na XXV. zasadnutí Obecného zastupiteľstva Hlasovanie stiahnuť Nahlad náhľad [201.29K]
19.12.2018 Účasť poslancov na ustanovujúcom zasadnutí OZ Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
19.12.2018 Zápisnica a hlasovanie na ustanovujúcom zasadnutí OZ Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [364.58K]
19.12.2018 Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia OZ Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [384.64K]
27.12.2018 Uznesenie z II. zasadnutia OZ Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [582.22K]
27.12.2018 Zápisnica a hlasovanie z II. zasadnutia OZ Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [411.86K]
27.12.2018 Účasť poslancov na II. zasadnutí OZ Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [215.01K]
04.03.2019 Účasť poslancov na III. zasadnutí Účasť poslancov Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [215.14K]
04.03.2019 Uznesenia z III. zasadnutia OZ (18-28) Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
10.03.2019 Zápisnica a hlasovanie z III. zasadnutia OZ Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
15.05.2019 Uznesenia zo IV. zasadnutia OZ (29-40) Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
16.05.2019 Účasť poslancov na IV. zasadnutí Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [218.51K]
18.05.2019 Zápisnica a hlasovanie z IV. zasadnutia OZ Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [454.51K]
04.07.2019 Uznesenia z V. zasadnutia OZ 41-51 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
05.07.2019 Účasť poslancov na V. zasadnutí Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [302.78K]
10.07.2019 Zápisnica a hlasovanie zo V. zasadnutia OZ Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
07.10.2019 Uznesenia z VI. zasadnutia OZ 52 - 64 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [426.05K]
08.10.2019 Účasť poslancov na VI. zasadnutí Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [301.13K]
11.10.2019 Zápisnica a hlasovanie zo VI. zasadnutia OZ Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [554.11K]
02.12.2019 Uznesenia zo VII. zasadnutia OZ 65-82 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
03.12.2019 Účasť poslancov na VII. zasadnutí Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [300.89K]
05.12.2019 Zápisnica a hlasovanie zo VII. zasadnutia OZ Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
18.12.2019 Účasť poslancov na VIII. zasadnutí Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [301.50K]
17.12.2019 Uznesenia z VIII. zasadnutia OZ 83 - 85 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [377.74K]
30.12.2019 Zápisnica a hlasovanie z VIII. zasadnutia OZ Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [468.33K]
26.02.2020 Uznesenia z IX. zasadnutia OZ 1-10 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
27.02.2020 Účasť poslancov na IX. zasadnutí Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
03.03.2020 Zápisnica a hlasovanie z IX. zasadnutia OZ Zápisnica a hlasovanie Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
03.06.2020 Uznesenia z X. zasadnutia OZ 11 - 23 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
04.06.2020 Účasť poslancov na X. zasadnutí Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [300.39K]
05.06.2020 Zápisnica a hlasovanie z X. zasadnutia OZ Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [578.16K]
23.07.2020 Uznesenia z I. mimoriadneho zasadnutia OZ 24 - 27 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [368.57K]
24.07.2020 Účasť poslancov na I. mimoriadnom zasadnutí OZ Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [298.17K]
30.07.2020 Zápisnica z I. mimoriadneho zasadnutia OZ Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [558.50K]
11.10.2020 Uznesenia z XI. zasadnutia OZ 28 - 42 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
12.10.2020 Účasť poslancov na XI. zasadnutí Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [299.47K]
14.10.2020 Zápisnica a hlasovanie z XI. zasadnutia OZ Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [559.01K]
15.12.2020 Uznesenia z XII. zasadnutia OZ 43 - 58 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [501.69K]
16.12.2020 Účasť poslancov na XII. zasadnutí Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [298.53K]
27.12.2020 Zápisnica a hlasovanie z XII. zasadnutia OZ Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [584.70K]
28.02.2021 Účasť poslancov na XIII. zasadnutí OZ Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [277.90K]
26.02.2021 Uznesenia z XIII. zasadnutia OZ 59 - 69 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
06.05.2021 Účasť poslancov na XIV. zasadnutí Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [278.99K]
04.05.2021 Uznesenia z XIV. zasadnutia OZ 1 - 10 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [426.84K]
14.05.2021 Zápisnica z XIV. zasadnutia OZ Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
30.06.2021 Uznesenia z XV. zasadnutia OZ 11-19 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
01.07.2021 Účasť poslancov na XV. zasadnutí OZ Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [279.11K]
04.07.2021 Zápisnica z XV. zasadnutia OZ Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
06.10.2021 Uznesenia zo XVI. zasdnutia OZ 20 - 31 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
10.10.2021 Účasť poslancov na XVI. zasadnutí OZ Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [279.12K]
14.10.2021 Zápisnica zo XVI. zasadnutia OZ Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
30.11.2021 Uznesenia zo XVII. zasadnutia OZ 32 - 38 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
01.12.2021 Účasť poslancov na XVII. zasadnutí OZ Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [278.67K]
10.12.2021 Zápisnica zo XVII. zasadnutia OZ Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
21.12.2021 Uznesenia z XVIII. zasadnutia OZ 39-45 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [159.29K]
22.12.2021 Účasť poslancov na XVIII. zasadnutí OZ Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [278.59K]
30.12.2021 Zápisnica z XVIII. zasadnutia OZ Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [500.87K]
28.01.2022 Uznesenia z XIX. zasadnutia OZ 1-5 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
30.01.2022 Účasť poslancov na XIX. zasadnutí OZ Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [277.93K]
08.02.2022 Zápisnica z XIX. zasadnutia OZ Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [564.67K]
15.03.2022 Uznesenia z XX. zasadnutia OZ 6 - 20 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [514.27K]
17.03.2022 Účasť poslancov na XX. zasdnutí OZ Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [278.10K]
22.03.2022 Zápisnica z XX. zasadnutia OZ Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [655.35K]
15.06.2022 Uznesenia z XXI. zasadnutia OZ 21 - 30 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [480.61K]
16.06.2022 Účasť poslancov na XXI. zasadnutí OZ Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [278.32K]
19.06.2022 Zápisnica z XXI. zasadnutia OZ Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [604.36K]

Komisie zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia