Obec Plaveč
dnes je 09. 12. (sobota), čas: 13:24, meniny má: Izabela

Úradné dokumenty

Obec Plaveč zverejňuje na tomto mieste úradné dokumenty, týkajúce sa činnosti OcÚ, samosprávy, obecnej rady, obecného zastupiteľstva a komisií.

OcÚ zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
01.01.2008 VZN č.27 - o verejnej kanalizácii, výške stočného a o spôsobe zneškodňovania odpadových vôd v obci PLAVEĆ VZN stiahnuť [76.00K]
01.01.2008 VZN č.28 - o  podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov VZN stiahnuť [42.50K]
01.01.2008 VZN č.29 - o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Plaveč VZN stiahnuť [37.50K]
01.01.2008 VZN č.30 - o miestnych daniach na kalendárny rok 2009 VZN stiahnuť [132.00K]
01.01.2008 VZN č.31 - o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby na kalendárny rok 2009 VZN stiahnuť [66.50K]
01.01.2008 VZN č.32 - o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole VZN stiahnuť [46.50K]
01.01.2008 VZN - Dodatok č. 1 k VZN č. 28/2008 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov VZN stiahnuť [26.00K]
01.01.2008 VZN č.33 - o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vznikajúceho na území obce Plaveč VZN stiahnuť [205.50K]
01.01.2008 VZN - Dodatok č. 2 k VZN č. 28/2008 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov VZN stiahnuť [24.00K]
01.01.2008 VZN č.34 - o o vylepovaní volebných plagátov v roku 2009 VZN stiahnuť [15.50K]
01.01.2008 VZN č.35 - o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Plaveč. VZN stiahnuť [34.00K]
01.01.2009 VZN č.37 - O MIESTNYCH DANIACH NA KALENDÁRNY ROK 2010 VZN stiahnuť [101.00K]
01.01.2009 VZN č.36 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Plaveč VZN stiahnuť [43.50K]
01.01.2009 VZN č.38 - O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA KALENDÁRNY ROK 2010 VZN stiahnuť [52.50K]
01.01.2010 VZN č.39 - ktorým sa vyhlasuje záväzna časť ÚPN obce Plaveč VZN stiahnuť [27.00K]
01.01.2010 VZN č.40 - o miestnych daniach VZN stiahnuť [101.50K]
01.01.2010 VZN - dodatok č.3 k VZN č.28-2008 - stravné VZN stiahnuť [25.00K]
01.01.2010 VZN č.41 - o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZN stiahnuť [59.00K]
01.01.2011 VZN č.42 - o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč VZN stiahnuť [40.50K]
01.01.2011 VZN č.43 - ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie obce Plaveč č.42/2011 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč VZN stiahnuť [41.00K]
01.01.2011 VZN č.44 - o zriaďovaní prevádzok, vykonávaní podnikateľskej činnosti a prevádzkovom čase prevádzok v obci Plaveč VZN stiahnuť Nahlad náhľad [203.87K]
01.01.2011 VZN č.45 - o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky sociálnej pomoci občanom obce Plaveč VZN stiahnuť Nahlad náhľad [264.10K]
01.01.2011 VZN č.47 - o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2012 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [208.82K]
01.01.2011 VZN č.46 - o miestnych daniach pre rok 2012 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [239.85K]
01.01.2011 VZN č.48 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2012 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [284.49K]
01.01.2011 VZN č.49 - o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov VZN stiahnuť Nahlad náhľad [289.74K]
01.01.2012 VZN č.50 - ktorým sa ustanovuje prevádzkový poriadok pohrebiska obce Plaveč VZN stiahnuť Nahlad náhľad [242.70K]
01.01.2012 VZN č.52 - o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZN stiahnuť Nahlad náhľad [201.99K]
01.01.2012 VZN č.51 - o miestnych daniach VZN stiahnuť Nahlad náhľad [240.32K]
01.01.2012 VZN č.53 - o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov VZN stiahnuť Nahlad náhľad [290.06K]
01.01.2012 VZN č.54 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2013 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [244.83K]
01.01.2013 VZN č.55 - o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Plaveč VZN stiahnuť Nahlad náhľad [544.04K]
01.01.2013 VZN č.56 - ktorým sa mení VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2013 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [442.77K]
01.01.2013 VZN č.57 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2014 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [452.37K]
01.01.2014 VZN č.59 - o určení miest a plôch na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane v obci Plaveč VZN stiahnuť Nahlad náhľad [439.17K]
01.01.2014 VZN č.58 - o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč VZN stiahnuť Nahlad náhľad [408.90K]
01.01.2014 VZN č.60 - ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie obce Plaveč č. 57 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2014 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [445.44K]
01.01.2014 VZN č.61 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2015 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [453.31K]
01.01.2014 VZN č.62 - o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [212.14K]
01.01.2015 VZN č.63 - ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie obce Plaveč č. 61 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2015 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [378.65K]
01.01.2015 VZN č.64 - ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie obce Plaveč č. 51 o miestnych daniach VZN stiahnuť Nahlad náhľad [389.51K]
01.01.2015 VZN č.65 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2016 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [474.07K]
01.01.2015 VZN č.68 - o podmienkach chovu a držania psov v obci VZN stiahnuť Nahlad náhľad [514.80K]
01.01.2015 VZN č.67 - o zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole VZN stiahnuť Nahlad náhľad [478.90K]
01.01.2015 VZN č.66 - o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [602.67K]
01.01.2016 VZN č.69 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Plaveč VZN stiahnuť Nahlad náhľad [615.17K]
01.01.2016 VZN č. 70 - ktorým sa mení VZN obce Plaveč č. 65 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2016 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [379.97K]
01.01.2016 VZN č.71 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2017 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [472.03K]
01.01.2016 VZN č.72 - o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZN stiahnuť Nahlad náhľad [600.33K]
01.01.2007 VZN č.26 - o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vznikajúceho na území obce Plaveč VZN stiahnuť [261.00K]
01.01.2007 VZN č.25 - o miestnych daniach VZN stiahnuť [134.00K]
01.01.2007 VZN č.24 - ktorým sa určujú podmienky nájmu nebytových priestorov v obci Plaveč VZN stiahnuť [57.00K]
01.01.2006 VZN č.23 - o podmienkách chovu psov v obci Plaveč VZN stiahnuť [76.00K]
01.01.2005 VZN č.20 - o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu VZN stiahnuť [267.00K]
01.01.2005 VZN č.19 - o miestnych daniach VZN stiahnuť [134.50K]
01.01.2005 VZN č.12 - určenie školského obvodu VZN stiahnuť [28.50K]
01.01.2005 VZN č.11 - opatrovateľská služba VZN stiahnuť [42.50K]
01.01.2005 VZN č.3 - MOS v podmienkách obce Plaveč VZN stiahnuť [41.00K]
17.07.2017 VZN č. 73 - ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Plaveč č. 53 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov VZN stiahnuť Nahlad náhľad [598.00K]
02.11.2017 VZN č. 74 - ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Plaveč č. 58 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč VZN stiahnuť Nahlad náhľad [592.29K]
14.12.2017 VZN č. 75 - ktorým sa mení VZN obce Plaveč č. 71 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2017 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [593.16K]
14.12.2017 VZN č. 76 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2018 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [688.13K]
15.03.2018 VZN č. 77 o organizácii miestneho referenda VZN stiahnuť Nahlad náhľad [780.24K]
15.03.2018 VZN č. 78 - o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Plaveč VZN stiahnuť Nahlad náhľad [616.01K]
15.03.2018 VZN č. 79 - o zavedení a poskytovaní elektronických služieb VZN stiahnuť Nahlad náhľad [597.39K]
05.10.2018 VZN č. 80 - o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie VZN stiahnuť Nahlad náhľad [645.06K]
25.10.2018 VZN č. 81 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2019 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [687.69K]
17.03.2019 VZN č.1/2019 - o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce PLAVEČ. VZN stiahnuť Nahlad náhľad [417.06K]
02.07.2019 VZN č. 2/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč VZN stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
29.11.2019 Dodatok č.1 k VZN č. 2/2019 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [401.48K]
29.11.2019 VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2020 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [679.52K]
30.11.2019 VZN č. 4/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2020. VZN stiahnuť Nahlad náhľad [416.79K]
29.12.2020 VZN č. 1/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZN stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
30.12.2020 VZN č.2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2021 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [446.03K]
31.12.2020 VZN č. 3/2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč VZN stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
31.12.2020 VZN č. 4/2020 o správe a prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Plaveč VZN stiahnuť Nahlad náhľad [480.25K]
01.01.2021 VZN č. 5/2020 o určení miest a plôch na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane v obci Plaveč. VZN stiahnuť Nahlad náhľad [469.14K]
01.08.2021 VZN č. 1/2021 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Plaveč. VZN stiahnuť Nahlad náhľad [489.84K]
30.09.2021 VZN č. 2/2021 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč. VZN stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
29.11.2021 VZN č.3/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2022 VZN stiahnuť Nahlad náhľad [368.39K]
31.07.2022 VZN č. 1/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč. VZN stiahnuť Nahlad náhľad [508.83K]
15.12.2022 VZN č. 2/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč na rok 2023. VZN stiahnuť Nahlad náhľad [477.97K]
18.12.2022 VZN č. 3/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2023. VZN stiahnuť Nahlad náhľad [462.92K]

Paloča s.r.o. - Dokumenty

- Zakladateľská listina - Paloča s. r. o

Štatúty, zásady a smernice obce Plaveč

- Štatút obce Plaveč

- Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Plaveč

- Štatút obecnej knižnice

- Štatút obecných novín "Plavečské noviny"

 

Prevádzkové poriadky

- Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Plaveč

- Požiarny poriadok obce
- Knižničný a výpožičný poriadok knižnice
- Prevádzkový poriadok FITNESS

- Prevádzkový poriadok Multifunkčné ihrisko

 

Plány

- Program rozvoja obce Plaveč na obdobie rokov 2016-2022

..................I. analytická časť

..................II. strategická časť

..................III. programová časť

..................IV. realizačná časť

..................V. finančná časť - ukazovatele monitoringu a hodnotenia

..................VI. akčný plán

..................VII. záver

..................Prílohy: - príloha 1 - ex-post

............................. - príloha 2 - vyhodnotenie dotazníkov

............................. - príloha 3 - titulka

- Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Plaveč

- Povodňový plán obce

 

Rokovacie poriadky

- ROKOVACÍ PORIADOK OBECNEJ RADY

- ROKOVACÍ PORIADOK KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PLAVČI NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU
- Čestné vyhlásenie člena komisie obecného zastupiteľstva v PLAVČI na ochranu verejného záujmu
- Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva

 

ostatné

Vodovod a kanalizácia

- Vyhodnotenie štandardov kvality - pitná voda

- Vyhodnotenie štandardov kvality - odpadová voda

- Potvrdenie o cene URSO, ktorým sa stanovuje maximálna cena za dodávku a distribúciu vody obecným vodovodom a maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre roky 2017-2021

- Potvrdenie o cene URSO, ktorým sa stanovuje maximálna cena za dodávku a distribúciu vody obecným vodovodom a maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre roky 2017-2021 - ZRUŠENÉ

- Potvrdenie o cene URSO, ktorým sa stanovuje maximálna cena za dodávku a distribúciu vody obecným vodovodom a maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre roky 2014-2016

- Rozhodnutie URSO, ktorým sa stanovuje maximálna cena za dodávku a distribúciu vody obecným vodovodom pre rok 2012
- Rozhodnutie URSO, ktorým sa stanovuje maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre rok 2012

Obecná Rada zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Zastupiteľstvo zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Komisie zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia