Obec Plaveč
dnes je 25. 05. (streda), čas: 06:58, meniny má: Urban

Hlavný kontrolór

Hlavného kontrolóra obce volí a odvoláva Obecné zastupiteľstvoľstvo. Voľbu a odvolanie hlavného kontrolóra potvrdzuje Obecné zastupiteľstvo formou uznesenia. Hlavného kontrolóra obce volí Obecné zastupiteľstvo na dobu šesť rokov. Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s obcou. Pracovný pomer možno dohodnúť na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí Obecné zastupiteľstvo.

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť na úseku:

  • hospodárnosti a efektívnosti hospodárenia a nakladaní s majetkom obce,
  • kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
  • kontrola vybavovania sťažnosti,
  • kontrola dodržiavania VZN obce,
  • kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva.

Hlavný kontrolór :

  • vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu,
  • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada Obecné zastupiteľstvo,
  • vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu,
  • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo Obecnému zastupiteľstvu,
  • predkladá Obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti.

Kontrolór obce - pre funkčné obdobie 2022 - 2028:

Meno a priezvisko:

Bc. Monika Brillová

Adresa:

Pod Kamennou baňou 12453/55
080 01 Prešov

Telefón:

0915/ 973 261

E-mail:

monika.brillova@gmail.com

Úradné hodiny:

podľa potreby