Obec Plaveč
dnes je 23. 09. (sobota), čas: 05:23, meniny má: Zdenka

Zberný dvor v obci Plaveč


Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

 

Názov projektu: ZBERNÝ DVOR V OBCI PLAVEČ

Hlavný cieľ projektu:

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

Zazmluvnená výška NFP: 355 263,67 EUR

Popis projektu: Projekt je zameraný na  zvýšenie kapacity triedeného odpadu v obci Plaveč prostredníctvom novovybudovaného zberného dvora komunálnych odpadov, za ktorých zber a nakladanie s nimi je v súlade so zákonom o odpadoch zodpovedná obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne. Realizáciou projektu budú vytvorené podmienky pre rozvoj efektívneho a trvale udržateľného systému nakladania s komunálnym odpadom. Investíciou do infraštruktúry odpadového hospodárstva obec podporí zefektívnenie existujúceho systému triedenia odpadov a zvýšenie množstva vytriedených zložiek odpadov, ktoré sú určené na druhotné spracovanie, čím dôjde k zníženiu množstva zmesového komunálneho odpadu a odpadu zneškodňovaného skládkovaním.

Hlavná aktivita projektu: Triedený zber komunálnych odpadov

Areál zberného dvora bude situovaný na parcele č. 762 - ostatné plochy a 765/5 zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Plaveč.

Stavebné objekty: SO 01 Prevádzkový objekt s prístreškom, SO 01.1 Elektroinštalácia, SO 01.2 Osvetlenie a kamerový systém, SO 02 Skladový kontajner, SO 03 NN kábelová prípojka, SO 04 Vodovodná prípojka, SO 05 Kanalizačná prípojka, SO 06 Žumpa 3 m3, SO 07 Manipulačná plocha, SO 08 Oplotenie, SO 09 Terénne a sadové úpravy, SO 10 Prístupová komunikácia

Strojové a technické vybavenie zberného dvora:

- diskový štiepkovač,

- drvič stavebného odpadu,

- oceľová váha,

- veľkoobjemové vaňové kontajnery - otvorené/objemový odpad, BRO, drobný stavebný odpad a uzavreté /šatstvo, textil).

- kolesový traktor a príslušenstvo (kolesový traktor, čelný nakladač, jednoosí traktorový príves a ramenový nosič kontajnerov).

 

 

Samospráva
Projekty
Obec
Občan
Povinné zverejňovanie
Organizácie obce
Farnosť
Fotogaléria
Plavečské noviny
Spravodajstvo
Dom kultúry - info a prenájom
Fitness rezervácie
Hrad Plaveč
VOĽBY
Pracovné ponuky
OBECNÝ SOCIÁLNY PODNIK - Paloča s. r. o
GDPR

Kalendár podujatí a zberu odpadov

Štatistika web sídla

Online: 1
Dnes: 151
Tento mesiac: 15088
Celkovo: 1342033
Aktuality a oznamy
Paloča - JEDÁLNY LÍSTOK

25.-29.9.2023

vložené: 22.09.2023
VOĽBY 2023 - žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

Termín:

  • do 08.09.2023 - e-mailom alebo poštou
  • do 29.09.2023 - osobne na OcÚ

vložené: 16.08.2023
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Plaveč za rok 2022

vložené: 21.02.2023