Obec Plaveč
dnes je 25. 09. (nedeľa), čas: 13:17, meniny má: Vladislav

Povinné zverejňovanie

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla mestu a nim zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

Zmluvy zoznam dokumentov

Právna úprava: v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a 5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.

Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení

Dátum Názov Popis Typ Akcia
10.01.2011 Zmluva o poskytnutí programových služieb Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [534.25K]
23.02.2011 Zmluva o prevádzkovaní kompostoviska Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [79.41K]
15.02.2011 Kúpna zmluva - traktor Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [872.26K]
14.01.2011 Zmluva o pripojení - Orange Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [444.85K]
12.04.2011 Kúpna zmluva - príves Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [840.94K]
07.02.2011 Zmluva o pripojení - VSE Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.93M]
07.02.2011 Zmluva č. 1/2011 o nájme nebytových priestorov <p>Nájomca: Darina Plecová PLAV-PEK</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.49M]
15.02.2011 Zmluva č. 3/2011 o nájme nebytových priestorov <p>Nájomca: Božena Cvancigerová</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.39M]
15.02.2011 Zmluva č. 4/2011 o nájme nebytových priestorov <p>Nájomca: Galina Guľašová</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.39M]
15.02.2011 Zmluva č. 5/2011 o nájme nebytových priestorov <p>Nájomca: Ľubomíra Loreková</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [795.76K]
15.02.2011 Zmluva č. 7/2011 o nájme nebytových priestorov <p>Nájomca: Daniela Plavnická</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [895.95K]
24.02.2011 Zmluva č. 8/2011 o nájme nebytových priestorov <p>Nájomca: Adriana Girgošková</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [618.65K]
09.03.2011 Zmluva č. 9/2011 o nájme nebytových priestorov <p>Nájomca: Ľudmila Šoltýsová</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [632.00K]
21.03.2011 Zmluva č. 10/2011 o nájme nebytových priestorov <p>Nájomca: ALLUX, s.r.o. Plaveč</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [611.01K]
24.02.2011 Zmluva o dielo - stavebné úpravy ZŠ s MŠ Plaveč Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.89M]
18.03.2011 Zmluva o dielo - odstránenie povodňových škôd Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.74M]
12.05.2011 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo Dodatok č. 1 k zmluve ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [5.13M]
18.02.2011 Nájomná zmluva na pozemok <p>Nájomca: Iveta Nemergutová</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [292.23K]
10.06.2011 Zmluva č. 2/2011 o nájme nebytových priestorov <p>Nájomca: Lucia Duchová</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [680.26K]
09.03.2011 Zmluva č. 6/2011 o nájme nebytových priestorov <p>Nájomca: Anton Šesták</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [666.33K]
18.07.2011 Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve Dodatok č. 1 k mandátnej ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [137.01K]
18.07.2011 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí služieb Dodatok č. 2 k zmluve ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [210.03K]
18.07.2011 Dodatok č. 2 k mandátnej zmluve Dodatok č. 2 k mandátnej ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [193.58K]
25.08.2011 Zmluva č. 11/2011 o nájme nebytových priestorov <p>Nájomca: Mária Ugrayová - MALUPEK</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [155.67K]
20.10.2011 Dodatok k Zmluve o pripojení Orange Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.00M]
16.03.2011 Mandátna zmluva - verejná súťaž - Zberný dvor Plaveč Dodávateľ: Mgr. Ľubomír Jankura - ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [859.70K]
29.06.2011 Zmluva o poskytovaní služieb - externý manažment - Zberný dvor Plaveč Dodávateľ: Mgr. Róbert Jurčišin - ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [661.73K]
11.10.2011 Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti Dodávateľ: Mgr. Róbert Jurčišin - ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [416.05K]
02.02.2011 Zmluva o dielo - projekt - Zberný dvor Plaveč Dodávateľ: Ing. Rudolf Novotný - ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [683.28K]
30.06.2011 Mandátna zmluva - stavebný dozor - Zberný dvor Plaveč Dodávateľ: PE3K-PROJEKCIA s.r.o. a Ing. ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [767.64K]
28.10.2011 Zmluva o dielo - dodávateľ - Zberný dvor Plaveč Dodávateľ: EUROBAU - JM spol. ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.22M]
28.10.2011 Kúpna zmluva - technika - Zberný dvor Plaveč Dodávateľ: EUROBAU - JM spol. ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [744.24K]
31.10.2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov 12/2011 Nájomca: B.A.M. MEDIC s.r.o., Vyšné ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [154.00K]
20.09.2011 Zmluva o pripojení - VSD a.s. <p>Nájomca: Lucia Duchová, Plaveč</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [562.52K]
16.12.2011 Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307646C <p>Dodávateľ: Východoslovenská distribučná a.s., Košice</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [242.34K]
16.12.2011 Zmluva o pripojení do distribučnej siete elektriny <p>Dodávateľ: Východoslovenská distribučná, a.s., Košice</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [770.46K]
15.12.2011 Zmluva o združení finančných prostriedkov Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [320.20K]
15.12.2011 Dodatok č. 1 k zmluve č. 9/2011 o nájme nebytových priestorov <p>Nájomca: Ľudmila Šoltýsová, Čirč</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [74.30K]
08.12.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie - Integrácia Prijímateľ: Občianske združenie - Integrácia ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [474.92K]
29.02.2012 Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk pre rok 2012 Dodávateľ: EKOS, spol. s r.o. ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [339.57K]
19.03.2012 Nájomná zmluva - pozemok <p>Nájomca:Slovak Telekom, a.s., Bratislava</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.05M]
20.03.2012 Nájomná zmluva č. 1/2012 <p>Nájomca: Martina Mačeková, Plaveč</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [682.58K]
01.10.2012 Zmluva o nájme pozemku <p>Nájomca: KOOR, s.r.o., Bratislava</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [709.71K]
27.09.2012 Zmluva o dielo - odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie Prevádzkovateľ: Ekoservis Slovensko s.r.o., Veľký ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.78M]
24.12.2012 Dodatok č. 3 k Zmluve zo dňa 11.6.2004 o vytvorení školského úradu Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [217.94K]
31.12.2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájomca: LAUDANUM, spol. s r.o., ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [602.43K]
05.02.2013 Zmluva o poskytnutí NFP projektu &quot;Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Plaveč&quot; Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [307.90K]
07.02.2013 Zmluva o dielo č. 2/2013 na poskytnutie služby: externý manažment projektu &quot;Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Plaveč&quot; Zhotoviteľ: RamontBuilding s.r.o., Ruská Nová ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [619.71K]
20.02.2013 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č.85/2012 odbornej pomoci pre výkon správy majetku a verejnej kanalizácie Dodávateľ: Ekoservis Slovensko s.r.o., Veľký ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [353.38K]
05.04.2013 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť <p>Poskytovateľ: UPSVaR Stará Ľubovňa</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.84M]
16.04.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny <p>Dodávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [363.63K]
24.04.2013 Nájomná zmluva - pozemok <p>Nájomca: Jana Rabská, Plaveč</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [297.42K]
24.04.2013 Zmluva o dielo na akciu &quot;Oprava požiarnej zbrojnice-Plaveč&quot; <p>Dodávateľ: Tomáš Dinis, Kamenica 119</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [853.34K]
29.04.2013 Zmluva o poskytnutí stravy dôchodcov <p>Dodávateľ: GRANT TEAM s.r.o., Plaveč</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [359.87K]
24.05.2013 Zmluva o poskytovaní služieb <p>Dodávateľ: LIVONEC, s.r.o., Stará Ľubovňa</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [835.31K]
31.05.2013 Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb v oblasti bezpečnosti technických zariadení elektrických <p>Dodávateľ: Livonec s.r.o., Poprad</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.25M]
31.05.2013 Zmluva o ochrane autorských práv <p>Poskytovateľ: SLOVGRAM Bratislava</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [533.30K]
13.06.2013 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec <p>Poskytovateľ: ÚPSVaR Stará Ľubovňa</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.91M]
14.08.2013 Kúpna zmluva - motorové vozidlo Dodávateľ: EUROLANDS spol. s r.o., ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [223.02K]
14.08.2013 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP projektu &quot;Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Plaveč&quot; Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.48M]
28.06.2013 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č. 5/2004 Z.z. <p>Poskytovateľ: UPSVaR SR, Stará Ľubovňa</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [342.61K]
18.08.2013 Zmluva o poskytnutí služby <p>Dodávateľ: QUERCUS-ARBOR, s.r.o., Ľubica</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [167.96K]
05.08.2013 Licenčná zmluva na uverejňovanie cintorínov na portáli www.cintoríny.sk <p>Poskytovateľ: TOPSET Solutions s.r.o., Stupava</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.20M]
05.08.2013 Zmluva o aktualizácii programov a systémovej podpore <p>Poskytovateľ: TOPSET Solutions s.r.o., Stupava</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.11M]
10.10.2013 Dodatok č.1 k zmluve o aktualizácii programov <p>Poskytovateľ: TOPSET Solutions s.r.o., Stupava</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [227.98K]
22.10.2013 Kúpna zmluva - merač rýchlosti <p>Predávajúci: Bellimpex s.r.o., Štúrovo</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [616.38K]
08.10.2013 Zmluva o poskytnutí grantu <p>Poskytovateľ: Nadácia ALLIANZ, Bratislava</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [161.30K]
31.10.2013 Dodatok č. 1 k dohode 21/§52/2013/NP VAOTP SR - 2 na vykonávanie aktivačnej činnosti Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [480.71K]
09.12.2013 Kúpna zmluva - pozemok Predávajúci: Valent Vojtek, ul. Vansovej ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [342.39K]
29.01.2013 Dodatok č. 1 k zmluve č. 3/2011 o nájme nebytových priestorov Nájomva: Božena Cvancigerová, Letná 281/2, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [343.87K]
30.09.2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov - voľby VUC Prenajímateľ: ZŠsMŠ Plaveč, Školská 93, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [362.39K]
17.12.2013 Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb Poskytovateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.61M]
30.12.2013 Dodatok č. 2 k zmluve č. 9/2011 o nájme nebytového priestoru <p>Nájomca: Ľudmila Šoltýsová, Čirč 270</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [73.14K]
30.12.2013 Dodatok č. 1 k zmluve č. 2/2012 zo dňa 31.12.2012 o nájme nebytových priestorov Nájomca: LAUDANUM, spol. s r.o., ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [131.84K]
21.01.2014 Zmluva o dielo - zhotovenie stavebného diela &quot;Rekonštrukcia ZŠsMŠ Plaveč - SO-03 Ihriská, časť Detské ihrisko&quot; <p>Zhotoviteľ: Tomáš Dinis, Kamenica 119</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [159.61K]
30.12.2013 Kúpna zmluva - plynové kúrenie v Dome služieb Predávajúci: Božena Cvancigerová, ul. Letná ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [128.39K]
29.01.2014 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 3/2011 Nájomca: Božena Cvancigerová, ul. Letná ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [336.59K]
16.09.2013 Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [547.47K]
05.02.2014 Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2012 o nájme nebytových priestorov Nájomca: Martina Mačeková, ul. Jánošíkova ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [215.00K]
05.02.2014 Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby &quot;Rekonštrukcia obecného domu - Plaveč&quot; Zhotoviteľ: ABIZ s.r.o. Poprad, Hraničná ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.20M]
29.01.2014 Dodatok č. 1 k zmluve č. 4/2011 o nájme nebytových priestorov Nájomca: Galina Guľašová, ul. Letná ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [336.86K]
29.01.2014 Dodatok č. 1 k zmluve č. 7/2011 o nájme nebytových priestorov Nájomca: Daniela Plavnická, ul. Pastovnícka ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [336.30K]
10.02.2014 Dohoda č. 18/§52/2014/NP VAOTP SR - 3 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec Poskytovateľ: UPSVaR Stará Ľubovňa, ul. ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.05M]
27.02.2014 Nájomná zmluva č. 1/2014 o nájme nebytových priestorov Nájomca: Ľudmila Šoltýsová, Čirč 270, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [155.50K]
11.03.2014 Zmluva o výpožičke Vypožičiavateľ: Jozef Košalko, ul. Staničná ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [93.72K]
25.03.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie Príjemca: OZ "TJ Poľnohospodár Plaveč", ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [366.45K]
13.03.2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov - voľby prezidenta SR I. kolo Prenajímateľ: ZŠsMŠ Plaveč, ul. Školská ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [362.44K]
01.04.2014 Kúpna zmluva - pozemok Kupujúci: Lesia Girgošková, ul. Lipová ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [320.23K]
20.03.2014 Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2014 Nájomca: Viera Kosturková, ul. Pastovnícka ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [149.51K]
28.03.2014 Zmluva o poskytnutí dotácií Prijímateľ: OZ Džatky pre všetko, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [366.19K]
19.03.2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov - voľby prezidenta SR II. kolo Prenajímateľ: ZŠsMŠ Plaveč, ul. Školská ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [362.86K]
29.04.2014 Dohoda č. 21/§50j/NS 2014/ŠR o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti <p>Poskytovateľ: UPSVaR, Stará Ľubovňa</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.41M]
06.05.2014 Licenčná zmluva na programové vybavenie Spracovateľ: Ifosoft v.o.s., Sabinovská 36, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [319.17K]
13.05.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie Príjemca: Základná škola s materskou ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [364.56K]
14.05.2014 Dodatok č. 1 k dohode 18/§52/2014/NP VAOTP SR - 3 Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [302.38K]
14.05.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva kultúry SR na rok 2014 číslo: MK-1735/2014/1.4 Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry SR, Námestie ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.77M]
22.05.2014 Mandátna zmluva na výkon verejného obstarávania - multifunkčné ihrisko Mandatár: CVO, s.r.o., Topoľová 35, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [582.07K]
20.06.2014 Dohoda č. 1/hrady/2014/§54 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie obnovy kultúrneho dedičstva v rámci národného projektu &quot;Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva - 2&quot; <p>Poskytovateľ: UPSVaR, Stará Ľubovňa</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [281.01K]
23.06.2014 Zmluva o dielo - &quot;Rekonštrukcia MK v obci Plaveč - ul. Kukučínova a časť ul. Bernolákova&quot; Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [775.70K]
25.06.2014 Zmluva o poskytnutí dotácií Príjemca: OZ Stolnotenisový klub Plaveč, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [364.59K]
05.05.2014 Zmluva o prenájme nebytových priestorov - voľby do EP Prenajímateľ: ZŠsMŠ Plaveč, ul. Školská ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [362.61K]
09.06.2014 Zmluva o dielo na vypracovanie bezpečnostného projektu Zhotoviteľ: wanet s r.o., Banská ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.01M]
24.06.2014 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [439.32K]
24.06.2014 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [449.84K]
24.06.2014 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [442.20K]
27.06.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie <p>Priímateľ: OZ FS Plavčanka, Plaveč</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [368.44K]
09.07.2014 Darovacia zmluva Darca: Hojdič Café, sv. Margity ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [275.68K]
11.07.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie <p>Príjemca: OZ FS Kalina, Plaveč</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [366.98K]
10.12.2013 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Poskytovateľ: LT-consult, s.r.o., Požiarnická 11/A, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [156.25K]
30.06.2014 Mandátna zmluva č. 1/2014 - Hrad Plaveč - konzervácia obvodových murív, výskumy a dokumentácia Mandatár: Martin Sárossy - ORNIS, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [133.49K]
21.07.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie Príjemca: Ján Pekár - Hojdič ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [364.58K]
22.07.2014 Príkazná zmluva Príkazník: Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [631.85K]
02.07.2014 Zmluva o poskytnutí služby <p>Poskytovateľ: QUERCUS-ARBOR, s.r.o., Ľubica</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [167.96K]
24.07.2014 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 10/2011 Nájomca: ALLUX, s.r.o., Lipová aleja ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [339.10K]
08.08.2014 Zmluva č. 414/2014/OK o poskytnutí dotácie Poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [754.79K]
11.08.2014 Zmluva o dielo č. 42/2014 Zhotoviteľ: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.20M]
02.10.2014 Zmluva o dielo č. 12/2014 na zhotovenie diela &quot;Multifunkčné ihrisko Plaveč&quot; Zhotoviteľ: MARO, s.r.o., Podhradská cesta ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.86M]
30.07.2014 Dodatok č. 1 k dohode č. 21/§50j/NS 2014/ŠR o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Poskytovateľ: UPSVaR, Farbiarska 57, Stará ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [205.63K]
27.10.2014 Zmluva č. 3/2014 o nájme nebytových priestorov Nájomca: Ján Šoltýs, Čirč 270, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [157.48K]
10.11.2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov - voľby do orgánov samosprávy obcí Prenajímateľ: ZŠsMŠ, ul. Školská 93/17, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [362.55K]
15.08.2014 Zmluva o dielo - architektonicko-historický výskum Hrad Plaveč Zhotoviteľ: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [540.07K]
09.12.2014 Zmluva o dielo &quot;Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Plaveč&quot; Zhotoviteľ: O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.00M]
10.12.2014 Zmluva o poskytnutí dotácií Príjemca: Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [365.14K]
12.12.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie Príjemca: Štefan Janoško, Lipová aleja ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [365.62K]
24.04.2014 Zmluva o dielo na zhotovenie diela archeologický výskum na hrade Plaveč Dodávateľ: Archaeoservis s.r.o. - odštepný ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [797.23K]
27.11.2014 Zmluva o dielo &quot;Základný architektonicko-historický výskum a rámcové stavebno-historické vyhodnotenie podoby a vývoja v celom rozsahu-Hrad Plaveč, č. ÚZPF 340&quot; Zhotoviteľ: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [541.47K]
27.06.2014 Dohoda č. 44/§52/2014/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec Poskytovateľ: UPSVaR Stará Ľubovňa, Farbiarska ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [349.18K]
19.12.2014 Dodatok č. 2 k zmluve č. 2/2012 o nájme nebytového priestoru Nájomca: Laudanum, spol. s r.o., ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [132.42K]
30.12.2014 Nájomná zmluva - pozemok Nájomca: Valentín Valek, ul. Jesenná ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [307.21K]
31.12.2014 Zmluva o poskytnutí služieb Poskytovateľ: LIVONEC, s.r.o., Hviezdoslavova 26, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [766.96K]
28.01.2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov - referendum 2015 Prenajímateľ: ZŠsMŠ Plaveč, ul. Školská ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [362.62K]
30.12.2014 Rámcová dohoda Predávajúci: Mária Kapallová - KAPAP, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.07M]
12.03.2015 Zmluva o poskytnutí dotácií Prijímateľ: Telovýchovná jednota "Poľnohospodár" Plaveč, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [366.86K]
03.03.2011 Zmluva o dielo - zhotovenie stavebného diela &quot;Zateplenie budovy Obecný úrad Plaveč&quot; Zhotoviteľ: Tomáš Dinis, Kamenica 119, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [164.47K]
10.03.2015 Poistná zmluva na poistenie majetku obce Plaveč Poisťovateľ: Kooperatíva poisťovňa, a.s., Štefanovičova ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.58M]
31.03.2015 Dohoda č. 24/§52/2015/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku Poskytovateľ príspevku: UPSVR, Farbiarska 57, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.95M]
31.03.2015 Dohoda č. 27/§52a/2015/NP VAOTP SR-5 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku Poskytovateľ: UPSVR, Farbiarska 57, Stará ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.11M]
31.03.2015 Dohoda č. 16/2015§54-VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov podľa §54 zákona o službách zamestnanosti Poskytovateľ: UPSVR, Farbiarska 57, Stará ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.33M]
24.03.2015 Poistná zmluva - povinné zmluvné poistenie <p>Poisťovateľ: Kooperatíva a.s.,</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [614.88K]
26.02.2015 Rámcová zmluva na poskytnutie služieb Poskytovateľ: INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.60M]
22.12.2014 Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru Predávajúci: Farby-laky Dúha, Tomáš Dinis, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.11M]
26.11.2014 Dodatok č. 1 k dohode 44/§52/2014/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a podmienkach poskytovania príspevku Poskytovateľ: UPSVR, ul. Farbiarska 57, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [620.12K]
09.04.2015 Zmluva o poskytnutí dotácií Príjemca: Dobrovoľný hasičský zbor, Námestie ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [368.41K]
14.04.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry SR, Námestie ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.03M]
30.04.2015 Dohoda č. 1/hrady-3/2015/§54/SL o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie obnovy kultúrneho dedičstva v rámci národného projektu Poskytovateľ: UPSVR Stará Ľubovňa, Farbiarska ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.60M]
05.05.2015 Zmluva o poskytnutí dotácií Príjemca: OZ FS Kalina, Letná ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [367.14K]
30.04.2015 Poistná zmluva pre úrazové poistenie Poisťovňa: Komunálna poisťovňa a.s., Štefánikova ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [3.24M]
29.04.2015 Zmluva o poskytovaní stravy dôchodcov Dodávateľ: ANOVA s.r.o., Námestie SNP ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [368.53K]
15.05.2015 Zmluva o poskytnutí dotácií Prijímateľ: OZ "FS Plavčanka", Bernolákova ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [367.50K]
12.05.2015 Zmluva o poskytnutí verejných služieb - 421948608239 Poskytovateľ: O2 Slovakia, s.r.o. Aupark ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [705.57K]
12.05.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - 421948618302 Poskytovateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Aupark ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [707.02K]
12.05.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - 421948630496 Poskytovateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Aupark ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [695.74K]
21.05.2015 Zmluva o nájme pozemku Prenajímateľ: COOP Jednota Prešov, spotrebné ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [569.47K]
21.05.2015 Kúpna zmluva č. 032015 - pozemok Predávajúci: COOP Jednota Prešov, spotrebné ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [464.94K]
22.05.2015 Zmluva o poskytnutí dotácií Prijímateľ: OZ Džatky pre všetko, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [365.81K]
28.05.2015 Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest Poskytovateľ: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.46M]
29.04.2015 Mandátna zmluva Mandatár: Martin Sárossy - ORNIS, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [488.54K]
04.05.2015 Zmluva o dielo na zhotovenie diela archeologický výskum na hrade Plaveč Dodávateľ: 376 A.D., s.r.o., Hlavná ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [271.70K]
11.05.2015 Dodatok č. 1 k dohode č. 1/hrady-3/2015/§54/SL o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie obnovy kultúrneho dedičstva Poskytovateľ: UPSVaR, ul. Farbiarska 52, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [868.83K]
25.06.2015 Darovacia zmluva <p>Darca: Jozef Hric-ml., Brezovica 489</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [636.62K]
26.06.2015 Rámcová zmluva na poskytnutie služieb - spracovanie &quot;Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Plaveč&quot; Poskytovateľ: Ing. Sylvia Slavkovská, SNP ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [248.80K]
26.06.2015 Zmluva o poskytnutí dotácií Príjemca: Ján Pekár, Sv. Margity ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [237.18K]
23.07.2015 Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel Ministerstvo: SR-Ministerstvo vnútra, Pribinova 2, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [548.55K]
18.08.2015 Kúpna zmluva - pozemok Kupujúci: Peter Slimak, Podzámok 436, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [319.81K]
18.11.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Poskytovateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Aupark ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [719.83K]
27.08.2015 Havarijné poistenie - poistná zmluva Poisťovateľ: KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [783.88K]
14.07.2015 Dohoda o zaplatení úhrady za užívanie nehnuteľného majetku štátu Vlastník: SR-Okresný úrad Prešov, Námestie ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [518.49K]
08.09.2015 Kúpna zmluva - pozemok Predávajúci: SR-Okresný úrad Prešov, Námestie ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [700.21K]
09.09.2015 Zmluva o poskytnutí dotácií Príjemca: OZ "Stolnotenisový klub Plaveč", ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [237.28K]
20.02.2015 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb - Geodetické práce pre obec Plaveč Poskytovateľ: Zdeno Baláž - GEODET, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [328.66K]
30.09.2015 Dohoda č. 15/38/50J/30 o poskytnutí príspevku na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti Poskytovateľ: UPSVR Stará Ľubovňa, ul. ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.35M]
29.09.2015 Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností Postupca: LIVONEC, s.r.o., Stará Ľubovňa ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [426.77K]
30.09.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest Poskytovateľ: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [620.12K]
06.10.2015 Zmluva o pripojení Prevádzkovateľ: VSD, a.s., Mlynská 31, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [752.57K]
06.10.2015 Zmluvy o pripojení Prevádzkovateľ: VSD, a.s., Mlynská 31, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.12M]
08.10.2015 Zmluva o pripojení Prevádzkovateľ: VSD, a.s., Mlynská 31, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [752.57K]
08.10.2015 Zmluva o dodávke plynu Dodávateľ: SPP, a.s., Mynské *Nivy ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [415.67K]
28.09.2015 Dodatok č. 1 k dohode 24/§52/2015/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb Poskytovateľ: UPSVR, Farbiarska 57, Stará ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [620.12K]
21.09.2015 Zmluva o dielo - zhotovenie stavebného diela &quot;Rekonštrukcia MK v obci Plaveč - časť ul. Železničiarska&quot; Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE, s.r.o., Mlynská ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [866.68K]
12.10.2015 Zmluva o poskytnutí dotácií Príjemca: Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [237.38K]
05.10.2015 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-728-001/2015 - súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky Požičiavateľ: SR-MV SR, Pribinova 2, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.04M]
01.10.2015 Zmluva o poskytovaní stravovania Dodávateľ: Helena Palistá, Školská 92/4, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [451.83K]
19.10.2015 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-433-059/2015 - hasičský automobil - IVECO CAS 15 <p>Požičiavateľ: SR-MVSR, Pribinova 2, Bratislava</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.04M]
30.11.2015 Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností Postupca: LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [106.28K]
22.10.2015 Zmluva o dielo Zhotoviteľ: MK hlas, s.r.o., Bernolákova ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [869.42K]
17.09.2015 Príkazná zmluva Príkazník: Združenie miest a obcí ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [631.85K]
14.10.2015 Zmluva o overení konsolidovanej účtovnej závierky za obdobie roka 2014 Audítor: Ing. Bc. Hedviga Vadinová, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [928.19K]
15.10.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o overení konsolidovanej účtovnej závierky za účtovné obdobie roka 2014 Audítor: Ing. Bc. Hedviga Vadinová, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [179.75K]
13.11.2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov <p>Nájomca: Ľudmila Šoltýsová, Čirč 270</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [670.92K]
28.12.2015 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy Druhá zmluvná strana: NATUR-PACK, a.s., ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [961.46K]
30.12.2015 Zmluva o pripojení k Informačnému systému DCOM Poskytovateľ: DEUS Slovenska, Kýčerského 5, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.46M]
19.01.2016 Dohoda č. 44/§52/2014/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec Poskytovateľ: UPSVR Stará Ľubovňa, Farbiarska ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [360.38K]
16.12.2015 Dohoda č. 15/38/010/19 uzatvorená podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení Druhá zmluvná strana: UPSVaR Stará ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [598.42K]
20.01.2016 Kúpna zmluva - pozemok Kupujúci: Michal Šuťák a manž. ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [314.94K]
19.01.2016 Poistná zmluva - úrazové poistenie UoZ počas aktivačnej činnosti Poisťovateľ: Komunálna poisťovňa a.s., Štefánikova ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [510.33K]
26.01.2016 Dohoda č. 1/2016/§54-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ Poskytovateľ: UPSVaR, Farbiarska 57, Stará ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [342.61K]
21.12.2015 Dodatok č. 3 k zmluve č. 2/2012 o nájme nebytových priestorov Nájomca: LAUDANUM, spol. s r.o., ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [201.42K]
05.02.2016 Mandátna zmluva o obstaraní investora Mandatár: INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.17M]
09.02.2016 Nájomná zmluva - pozemok Nájomca: Peter Duch, Železničiarska 365/45, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [275.58K]
29.02.2016 Zmluva o dodávke plynu Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.11M]
26.02.2016 Poistná zmluva - dodatok č. 1 Poisťovňa: KOOPERATÍVA poisťovňa. a.s., Štefanovičova ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.56M]
02.03.2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov - voľby do NR SR 2016 <p>Prenajímateľ: ZŠsMŠ, Školská 93/17, Plaveč</p> Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [237.65K]
08.02.2016 Zmluva o pripojení Prevádzkovateľ: Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [745.61K]
09.05.2016 Zmluva o poskytnutí dotácií Príjemca: Odborový zväz polície v ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [286.66K]
04.03.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 29.02.2016 Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [650.20K]
09.03.2016 Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny Prevádzkovateľ: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [257.44K]
11.03.2016 Zmluva o pripojení Prevádzkovateľ: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [745.61K]
11.03.2016 Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny Dodávateľ: Východoslovensaká energatika, a.s., Mlynská ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [263.52K]
11.03.2016 Zmluva o úrazovom poistení Poisťovateľ: Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [506.95K]
29.03.2016 Mandátna zmluva č. 01/2016 - externý manažnemt Mandatár: Ing. Sylvia Slavkovská, Slov. ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [758.28K]
05.04.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie Príjemca: OZ Telovýchovná jednota "Poľnohospodár" ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [310.81K]
05.04.2016 Poistná zmluva - dodatok č. 2 Poisťovňa: KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.47M]
23.03.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MK SR na rok 2016 číslo: MK-461/2016/1.4 Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry SR, Námestie ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.61M]
11.04.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Poskytovateľ: Dobrovoľná požiarna ochrana SR, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [868.01K]
07.04.2016 Nájomná zmluva - pozemok Nájomca: OZ "Džatky pre všetko", ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [227.66K]
18.04.2016 Zmluva o poskytnutí dotácií Prijímateľ: Dobrovoľný hasičský zbor, Námestie ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [310.68K]
04.05.2016 Zmluva o poskytnutí dotácií Prijímateľ: OZ FS Plavčanka, Bernolákova ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [310.16K]
10.05.2016 Dohoda č. 1/§54/2016/hrady o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva v rámci národného projektu &quot;Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva&quot; podľa § 54 zákona o službách zamestnanosti Poskytovateľ: UPSVaR, ul. Farbiarska 57, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [307.38K]
10.05.2016 Zmluva o dodávke elektriny Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.33M]
19.05.2016 Zmluva o dielo stavby &quot;ČOV Plaveč - odvodnenie kalu lamelový dehydrátor&quot; Zhotoviteľ: Ekoservis Slovensko s.r.o., Stredná ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.20M]
20.05.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na rok 2016 Poskytovateľ: MV SR - OU ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.86M]
27.05.2016 Mandátna zmluva na projekt &quot;Hrad Plaveč - obnova východnej bašty&quot; Mandatár: Martin Sárossy - ORNIS, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [206.12K]
01.07.2016 Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb Zdravotná poisťovňa: DOVERA zdravotná poisťovňa, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.93M]
16.05.2016 Poistná zmluva na úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Poisťovňa: Komunálna poisťovňa a.s., Štefánikova ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [5.30M]
01.07.2016 Rámcová zmluva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a násl. Obchodného zákonníka na akciu &quot;Rekonštrukcia MK v obci Plaveč I. etapa, časť ul. Pastovnícka a J. Kráľa&quot; Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.88M]
01.07.2016 Rámcová zmluva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a násl. Obchodného zákonníka na stavbu &quot;Rekonštrukcia MK v obci Plaveč, oprava obslužnej komnunikácie ZŠsMŠ Plaveč&quot; Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.88M]
08.07.2016 Dohoda č. 16/38/052/207 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec Úrad PSVR: Úrad práce, sociálnych ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.79M]
14.03.2016 Mandátna zmluva č. 02/BGS/2016 na stavbu &quot;ČOV Plaveč-odvodnenie kalu lamelový dehydrátor&quot; Mandatár: Ing. Štefan Janko - ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [823.64K]
11.07.2016 Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu č. 118/2016 Poskytovateľ:služby: H+EKO, spol. s r.o., ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [0.98M]
06.07.2016 Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve Poskytovateľ: Brantner Poprad, s.r.o.,, Nová ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.02M]
08.07.2016 Zmluva o úrazovom poistení uchádzačov o zamestnanie - aktivačná činnosť Poisťovňa: Komunálna poisťovňa a.s., Štefánikova ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [5.36M]
02.08.2016 Dodatok č. 1 k dohode č. 1/§54/2016/hrady o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miestpre uchádzačov o zamestnanie zo dňa 03.05.2016 Úrad: UPSVR, Farbiarska 57, Stará ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [939.62K]
04.08.2016 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/044 na projekt &quot;Zateplenie obecného úradu v obci Plaveč&quot; Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [973.04K]
03.08.2016 Zmluva č. 598/2016/ODDRC Poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.00M]
12.08.2016 Zmluva o dielo - vypracovanie PD na stavbu &quot;Poprad - rieka, ktorá nás spája, vodný turizmus po rieke Poprad&quot; Zhotoviteľ: PROJEKTPLAN, s.r.o., Duklianskych hrdinov ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.01M]
12.08.2016 Zmluva o poskytnutí služieb Zhotoviteľ: Ekoslov Consulting, s.r.o., Levočská ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [825.00K]
03.08.2016 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy Oprávnený z vecného bremena: Východoslovenská ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.25M]
30.08.2016 Dohoda č. 121/2016/§54-CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu &quot;Cesta z kruhu nezamestnanosti&quot; podľa § 54 zákona o službách zamestnanosti Poskytovateľ: UPSVR Stará Ľubovňa, Farbiarska ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [515.28K]
24.03.2016 Licenčná zmluva č. 160356 Spracovateľ: Ifosoft s.r.o., Sabinovská 36, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [362.39K]
10.02.2016 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Natur-pack, a.s., Ružová dolina 6, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.59M]
20.09.2016 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 01/2016 zo dňa 10.02.2016 Mandatár: Ing. Sylvia Slavkovská, Slov. ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [300.03K]
21.09.2016 Zmluva o dielo o vykonaní prác &quot;Rozšírenie inžinierskych sietí - Ulica Vansovej, Plaveč&quot; Zhotoviteľ: Ing. Ján Lazor - ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.00M]
22.09.2016 Zmluva o poskytnutí dotácií Prijímateľ: Občianske združenie FS Kalina, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [310.32K]
22.09.2016 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania Škola: Obchodná akadémia Stará Ľubovňa, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [672.67K]
03.10.2016 Kúpna zmluva - pozemok Kupujúci: Jozef Pružinský a manželka ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [318.63K]
05.10.2016 Zmluva o poskytnutí dotácií Prijímateľ: Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [310.11K]
11.10.2016 Kúpna zmluva - pozemok Kupujúci: Štefan Norko a manželka ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [319.65K]
31.10.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest Poskytovateľ: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [547.61K]
09.11.2016 Zmluva o dielo na stavbu &quot;Zateplenie obecného úradu v obci Plaveč&quot; Zhotoviteľ: Tomáš Dinis, Kamenica 119, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [529.00K]
15.11.2016 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na stavbu &quot;Kamerový systém obce Plaveč&quot; Zhotoviteľ: Prvá internetová, s.r.o., Továrenská ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [371.03K]
15.11.2016 Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov zmena stavebníka uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z. Obchodného zákonníka Postupník: Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [583.98K]
28.11.2016 Zmluva o pripojení do distribučnej siete Prevádzkovateľ distribučnej siete: Východoslovenská distribučná, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.13M]
28.11.2016 Zmluva o pripojení do distribučnej siete Prevádzkovateľ distribučnej siete: Východoslovenská distribučná, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.12M]
28.11.2016 Zmluva o pripojení do distribučnej siete Prevádzkovateľ distribučnej siete: Východoslovenská distribučná, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.16M]
12.01.2017 Dodatok č. 2 k Prílohe č. 1 Zmluvy o dodávke elektriny č. 5885/2016 Dodávateľ: Magna energia a.s., Nitrianska ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [333.57K]
28.12.2016 Dodatok č. 1 k Prílohe č. 1 Zmluvy o dodávke elektriny č. 5881/2016 Dodávateľ: Magna energia a.s., Nitrianska ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [347.27K]
13.12.2016 Zmluva č. 1/2016 o nájme nebytových priestorov Nájomca: BENU SK 57, s.r.o., ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [227.19K]
14.09.2016 Kúpna zmluva - kameň Dodávateľ: MATFIAK DISTRIBUTION s.r.o., Pilhov ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [204.06K]
02.12.2016 Zmluva o využívaní dátovej siete Prvá internetová s.r.o. Dodávateľ: Prvá internetová, s.r.o., Továrenská ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [5.03M]
28.12.2016 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/2014 o nájme nebytových priestorv Nájomca: Viera Kosturková, ul. Pastovnícka ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [349.77K]
28.12.2016 Nájomná zmluva - pozemok Nájomca: Ladislav Škop, Železničiarska 364/49, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [470.21K]
30.09.2016 Kúpna zmluva - kameň Dodávateľ: Štefan Matfiak, Pilhov 276, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [214.89K]
28.12.2016 Nájomná zmluva - pozemok Nájomca: Ján Murcko, Železničiarska 345/16, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [467.26K]
03.03.2017 Zmluva o poskytnutí dotácií Prijímateľ: OZ TJ Poľnohospodár Plaveč, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [384.94K]
02.03.2017 Zmluva o nájme pozemku Nájomca: Štefan Matfiak, Pilhov 276, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
23.03.2017 Kúpna zmluva Kupujúci: Ján Volk a manž. ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [320.42K]
30.03.2017 Kúpna zmluva so zriadením vecného bremena Predávajúci: Jozef Kosturko a manž. ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [330.01K]
11.04.2017 Zmluva o združení finančných prostriedkov Účastník č. 1: Ľubovnianske regionálne ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [389.94K]
21.04.2017 Zmluva o poskytnutí dotácií Príjemca: Dobrovoľný hasičský zbor, Námestie ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [393.95K]
21.04.2017 Zmluva o poskytnutí dotácií Príjemca: OZ Džatky pre všetko, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [393.60K]
02.05.2017 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve Kupujúci: Ján Volk a manž. ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [217.58K]
09.05.2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájomca: Ján Guľaš, ul. Letná ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [313.36K]
11.05.2017 Zmluva o poskytovaní služieb Poskytovateľ-dodávateľ: MAPA Slovakia Digital, s.r.o., ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [4.15M]
15.05.2017 Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP na projekt "Zateplenie obecného úradu v obci Plaveč" Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [383.49K]
17.05.2017 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na projekt "Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva" Poskytovateľ: Úrad práce, sociálnych vecí ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [440.09K]
24.05.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [228.79K]
27.04.2017 Mandátna zmluva - Obnova hradu Plaveč - 2017 Mandatár: Martin Sárossy - ORNIS, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [224.52K]
14.03.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. PL-001/2016 Zhotoviteľ: Tomáš Dinis, Kamenica 119, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [396.04K]
17.05.2017 Zmluva - úrazové poistenie - Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva Poisťovňa: Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [7.51M]
24.05.2017 Zmluva - úrazové poistenie - Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva Poisťovňa: Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [7.53M]
30.05.2017 Zmluva - úrazové poistenie - Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva Poisťovňa: Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [7.52M]
27.06.2017 Zmluva o poskytovaní stravy pre dôchodcov Dodávateľ: ML gastronomy s.r.o., Námestie ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [305.61K]
25.06.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Poskytovateľ: Dobrovoľná požiarna ochrana SR, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.52M]
12.06.2017 Zmluva o využívaní elektronických služieb Poskytovateľ: Union zdravotná poisťovňa, a.s., ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [728.49K]
16.08.2017 Zmluva č. 2/2017 o nájme nebytových priestorov Nájomca: Jozefína Plavnická, ul. Popradská ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [313.13K]
16.08.2017 Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2015 o nájme nebytových priestorov Nájomca: Ľudmila Šoltýsová, Čirč 270, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [359.01K]
31.07.2017 Zmluva o poskytnutí dotácií Prijímateľ: OZ FS Plavčanka, Bernolákova ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [393.99K]
14.08.2017 Poistná zmluva dodatok č. 3 Poisťovňa: KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.41M]
12.09.2017 Rámcová zmluva na zhotovenie stavebného diela: "Plaveč-rekonštrukcia MK-Popradská ulica" Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [3.74M]
23.10.2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov - voľby do orgánov samosprávnych krajov Prenajímateľ: ZŠsMŠ Plaveč, ul. Školská ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [320.06K]
26.10.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o združení finančných prostriedkov Účastník č. 1: Ľubovnianske regionálne ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [388.98K]
02.10.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve /KUZ/ Audítor: Ing. Mgr. Hedviga Vadinová, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [272.00K]
02.10.2017 Dodatok č. 2 k Zmluve /IUZ/ Audítor: Ing. Mgr. Hedviga Vadinová, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [271.90K]
27.09.2017 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov v rámci národného projektu "Praxou k zamestnaniu" Poskytovateľ: Úrad práce sociálnych vecí ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [459.42K]
16.11.2017 Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 85/2012 Prevádzkovateľ: Ekoservis Slovensko s.r.o., ul. ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [604.90K]
30.11.2017 Zmluva o poskytnutí dotácií Príjemca: OZ FS Kalina, Letná ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [392.91K]
30.11.2017 Dodatok č. 1 k Dohode o postúpení a prevzatí práv a povinností Poskytovateľ: LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [312.32K]
01.12.2017 Zmluva o poskytnutí dotácií Príjemca: Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [393.35K]
26.06.2017 Kúpna zmluva - kameň Dodávateľ: Štefan Sárossy, M.R. Štefánika ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [217.69K]
25.01.2018 Zmluva o pripojení Prevádzkovateľ distribučnej sústavy: Východoslovenská distribučná, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [894.37K]
26.02.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie Prijímateľ: OZ TJ Poľnohospodár Plaveč, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [394.14K]
02.03.2018 Zmluva o dielo na stavbu "Rekonštrukcia obecného domu - Plaveč" Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [21.76M]
06.03.2018 Zmluva o poskytnutí dotácií Prijímateľ: OZ Džatky pre všetko, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [393.31K]
15.03.2018 Zmluva o poskytnutí dotácií Prijímateľ: OZ FS Kalina, Letná ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [392.88K]
19.03.2018 Mandátna zmluva Mandatár: Žaneta Lacková, Hviezdoslavova 1154/65, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.08M]
10.04.2018 Zmluva o poskytnutí dotácií OZ FS Plavčanka, Bernolákova 387/53, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [393.88K]
27.04.2018 Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov Poskytovateľ: Úrad práce, sociálnych vecí ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [309.59K]
18.05.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR na rok 2018 Poskytovateľ: Dobrovoľná požiarna ochrana SR, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.26M]
30.04.2018 Zmluva - úrazové poistenie pre projekt "Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva 2" Poisťovňa: Komunálna poisťovňa, Štefánikova 17, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.58M]
19.04.2018 Zmluva o dielo na zavedenie GDPR Zhotoviteľ: wanet, s.r.o., Dobšinského 15, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.62M]
23.04.2018 Zmluva o poskytnutí dotácií Prijímateľ: Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [393.31K]
25.01.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s. Ružová dolina 6, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.60M]
25.05.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MK SR na rok 2018 Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry SR, Námestie ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [5.45M]
14.05.2018 Mandátna zmluva o činnosti stavebného dozora Mandatár: INPRO POPRAD, s.r.o. Ústecko-Orlická ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [338.50K]
25.05.2018 Zmluva o dielo na stavebné práce – zhotovenie stavebného diela: „HRAD PLAVEČ – Južná palácová veža – dolný hrad B.1.2“ Zhotoviteľ: Tomáš Dinis, Kamenica 119, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [612.95K]
23.05.2018 Mandátna zmluva o činnosti stavebného dozora HRAD PLAVEČ – Južná palácová veža – dolný hrad B.1.2 Mandatár: INPRO POPRAD, s.r.o. Ústecko-Orlická ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [443.63K]
30.05.2018 Dohoda č. 18/38/50J/24 o poskytnutí príspevku na rozvoj zamestnanosti Poskytovateľ: Úrad práce, sociálnych vecí ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [356.55K]
21.05.2018 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt Muszyna – Plaveč: Objavujeme zabudnutú históriu a kultúru poľsko-slovenského pohraničia Ďalší účastníci zmluvy: Zväzok Euroregión ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.45M]
24.04.2018 Mandátna zmluva - výkon odborného koordinátora Mandatár: Martin Sárossy - ORNIS, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.20M]
30.05.2018 Zmluva o pôžičke Dlžník: OZ FS Plavčanka, Bernolákova ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [243.37K]
22.06.2018 Zmluva o poskytnuti NFP - Kompostovanie v mikroregióne Minčol Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [313.89K]
10.07.2018 Príkazná zmluva č. 07/SP/2018/PL Príkazník: Združenie miest a obcí ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.04M]
10.07.2018 Príkazná zmluva č. 11/SP/2018/EL Príkazník: Združenie miest a obcí ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.03M]
10.07.2018 Zmluva o poskytnutí dotácií Príjemca: OZ DHZ, Námestie SNP ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [393.90K]
10.07.2018 Kúpna zmluva - rod. dom Predávajúci: Milan Kosturko, ul. Bernolákova ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [309.84K]
27.06.2018 Kúpna zmluva - vodovod Predávajúci: MONER s.r.o., Námestie SNP ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [213.52K]
24.08.2018 Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021J945-222-13 Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.25M]
10.09.2018 Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov Sprostredkovateľ: TOPSET Solution s.r.o., Hollého ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [398.80K]
25.05.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom Sprostredkovateľ: LIVONEC SK, s.r.o., OZ ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.11M]
09.10.2018 Rámcova zmluva podľa Obchodného zákonníka Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [6.40M]
11.10.2018 Zmluva o nájme Nájomca: Orange Slovensko, a.s. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.19M]
31.08.2018 Zmluva o nájme pozemku Nájomca: SKALATRANS SK, s.r.o., Hviezdoslavova ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.77M]
31.10.2018 Zmluva o poskytovaní stravy pre dôchodcov Dodávateľ: Patrik Smandra, Starina 48, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [214.40K]
02.08.2018 Dodatok č. 3 k zmluve Audítor: Ing. Mag. Hedviga Vadinová, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [582.43K]
30.10.2018 Zmluva o poskytnutí dotácií Príjemca: Spišská katolícka charita, Slovenská ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [393.12K]
05.11.2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov Prenajímateľ: Základná škola s materskou ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [320.76K]
28.09.2018 Zmluva o dodávke elektriny Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.63M]
14.11.2018 Zmluva o účte Komunal Banka: Slovenská sporiteľňa, Tomášikova 48, ... Zmluvy stiahnuť [1.40M]
14.11.2018 Zmluva o úvere Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova ... Zmluvy stiahnuť [1.39M]
14.11.2018 Zmluva o Elektronickej službe Business24 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [379.15K]
19.11.2018 Zmluva o dodávke plynu Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.99M]
19.11.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MV SR Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [189.01K]
25.09.2018 Príkazná zmluva č. 05/SL/2018/POI Dodávateľ: Ing. Jozef Balkó, Jókelova ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.28M]
19.11.2018 Kúpna zmluva - pozemok Kupujúci: František Šidlovský, ul. Školská ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [317.15K]
20.11.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Nájomca: BENU SK 20, k.s., ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [912.75K]
19.10.2018 Dodatok č. 4 k zmluve č. 0700317 Poskytovateľ: Prvá internetová s. r. ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.37M]
19.10.2018 Dodatok č. 1 k zmluve č. 20161201/6067 Poskytovateľ: Prvá internetová s.r.o., Továrenská ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.21M]
19.04.2018 Zmluva k pristúpení k záväzku č. 5005/18/003-ZZ-04 Banka: OTP Banka Slovensko, a.s. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
03.07.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o obchodných a dodávateľských podmienkach Dodávateľ: Helena Palistá, Školská 92/4, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [229.78K]
16.10.2018 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo "Rekonštrukcia obecného domu - Plaveč" Dodávateľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [365.43K]
03.12.2018 Zmluva o dielo na stavbu "Požiarna zbrojnica - Plaveč" Dodávateľ: Tomáš Dinis, Kamenica 119, ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [5.60M]
05.12.2018 Poistná zmluva PZP Poisťovňa: Union poisťovňa Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [441.35K]
05.12.2018 Poistná zmluva č. 4419011722 Poisťovňa: Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [904.75K]
05.12.2018 Poistná zmluva PZP Poisťovňa: Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [757.72K]
05.12.2018 Havarijné poistenie motorových vozidiel Poisťovňa: Union poisťovňa, a.s., Karadžičova ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [651.52K]
31.12.2018 Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa Mapa Slovakia Digital s.r.o Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.81M]
31.12.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Nájomca: Martina Mačeková Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [377.55K]
21.01.2019 Zmluva o dielo - odborná spolupráca VV Ekoservis Slovensko s.r.o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.56M]
11.02.2019 Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb Národný bezpečnostný úrad Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.09M]
19.02.2019 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Natur-pack, a.s. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [5.70M]
21.02.2019 Kúpna zmluva - pozemok Predávajúci: Ján Pekár a Ing. ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [225.81K]
25.02.2019 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve Kupujúci: František Šidlovský Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
27.02.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie Prijímateľ: TJ Poľnohospodár Plaveč Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [253.41K]
04.03.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie OZ Džatky pre všetko Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [760.51K]
19.03.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie Prijímateľ: Spišská katolícka charita Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [754.31K]
08.03.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie Prijímateľ: FS Kalina Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [771.60K]
08.03.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie Prijímateľ: Gréckokatolícka charita Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [757.86K]
31.12.2018 Zmluva o nájme Nájomca: Marek Toporcer Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [728.79K]
28.12.2018 Zmluva o nájme Nájomca: Štefánia Duchová Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [734.23K]
31.12.2018 Zmluva o nájme Nájomca: Matúš Handzel Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [723.56K]
15.03.2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov Prenajímateľ: ZŠsMŠ Plaveč Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [312.78K]
21.03.2019 Zmluva o platobnej karte Slovenská sporiteľňa, s. s. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.47M]
26.03.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie Prijímateľ: Dobrovoľný hasičský zbor Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [772.44K]
29.03.2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov Prenajímateľ: ZŠsMŠ Plaveč Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [312.60K]
10.07.2018 Zmluva o dielo Dodávateľ: Mgr. art. Michal Kačmár Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
10.07.2018 Zmluva o dielo Dodávateľ: ADIN s.r.o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.87M]
03.04.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Poskytovateľ: Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.79M]
12.04.2019 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP IROP - Prešovský samosprávny kraj Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [927.81K]
26.04.2019 Dohoda č. 19/38/50J/26 o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu zamestnanosti ÚPSVaR Stará Ľubovňa Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [5.64M]
30.04.2019 Dohoda č. 19/38/054/89 o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu zamestnanosti v rámci národného projektu ÚPSVaR Stará Ľubovňa Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [4.96M]
01.05.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu PSK č. 154/2019/OF Prešovský samosprávny kraj Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.81M]
09.05.2019 Dohoda č. 19/38/054/107 o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu zamestnanosti v rámci národného projektu Obnova kultúrneho dedičstva ÚPSVaR Stará Ľubovňa Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [10.18M]
23.05.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstvo kultúry SR Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [5.71M]
03.05.2019 Mandátna zmluva Martin Sárossy - ORNIS Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [267.77K]
03.06.2019 Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom Windoors - Ľubomír Ludvik Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.56M]
21.05.2019 Zmluva o pripojení do distribučnej siete SPP distribúcia, a. s. Zmluvy
11.06.2019 Kúpna zmluva - pozemok Kupujúci: Miroslav Kuzár a manž. ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
27.06.2019 Dohoda č. 19/38/50J/45 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti ÚPSVaR Stará Ľubovňa Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [4.98M]
28.06.2019 Dodatok č. 2 k zmluve o dielo ARPROG, a. s. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
10.07.2019 Zmluva o poskytnutí služieb Mgr. Diana Semanová Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [374.37K]
11.07.2019 Zmluva o poskytnutí služieb Lukáš Piskura Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
17.07.2019 Kúpna zmluva - kameň Pavol Keda Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [316.81K]
17.07.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1037 EKOS, spol. s. r. o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
23.07.2019 Zmluva o dodávke pitnej vody Železnice Slovenskej republiky Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.62M]
31.07.2019 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve Miroslav Kuzár a manž. Jana Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [380.05K]
20.08.2019 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní stravy pre dôchodcov Dodávateľ: Patrik Smandra Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
23.08.2019 Zmluva č. 948/2019/ORR o poskytnutí dotácie v rámci programu: 1 - Podpora infraštruktúry cestovného ruchu a obnovy kultúrnych pamiatok v PSK Poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [429.78K]
03.09.2019 Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre spoločný stavebný úrad Sprostredkovateľ: Mesto Stará Ľubovňa Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [5.63M]
30.08.2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o obchodných a dodávateľských podmienkach Dodávateľ: Helena Palistá Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [383.43K]
06.09.2019 Kúpna zmluva - kameň Dodávateľ: Mikuláš Eštvan Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [334.16K]
11.09.2019 Kúpna zmluva Predávajúci: Mária Duchová Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [303.52K]
09.10.2019 Kúpna zmluva - pozemok Predávajúci: Alžbeta Mačeková Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [275.86K]
07.10.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi obalov NATUR-PACK, a.s. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [869.36K]
17.10.2019 Kúpna zmluva - pozemok Kupujúci: Alena Chovancová Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [278.78K]
30.10.2019 Zmluva o dielo - ,,Prestavba nevyužitých priestorov na KC" Zhotoviteľ: Eurobau - PM s. ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [6.81M]
31.10.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 948/2019/ORR Poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
31.10.2019 Dohoda č. 19/38/010/33 o pomoci v hmotnej núdzi ÚPSVaR Stará Ľubovňa Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.90M]
22.11.2019 Zmluva o poskytovaní služieb Poskytovateľ: DS NETWROK Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [707.18K]
18.11.2019 Zmluva o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra SR Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [4.63M]
28.11.2019 Dodatok č.1 k Zmluve o pôžičke Dlžník: FS Plavčanka Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [384.32K]
02.12.2019 ZMLUVA č. ZO/2019A9140-1 O ZABEZPEČENÍ VÝKONU ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBY pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa Poskytovateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [661.32K]
23.01.2020 Dohoda č. 20/38/054/19 v rámci projektu ,,Pomôž svojej obci" ÚPSVaR Stará Ľubovňa Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.60M]
03.02.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie Prijímateľ: Mesto Prešov Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [687.04K]
04.02.2020 Zmluva o poskytovanie služieb na zariadeniach EPS a HSP Dodávateľ: SESFK, s. r. o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [367.43K]
07.02.2020 Kúpna zmluva - IBV Roveň Kupujúci: Obec Plaveč Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [525.72K]
20.02.2020 Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [5.65M]
21.02.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie Prijímateľ: TJ Poľnohospodár Plaveč Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [368.32K]
21.02.2020 Dodatok č. 1 k poistnej zmluve 4419011722 Komunálna poisťovňa, a. s. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [833.24K]
19.02.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie Prijímateľ: FS Kalina Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
28.02.2020 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní stravy pre dôchodcov Poskytovateľ: Helena Palistá Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
05.03.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie Prijímateľ: Dobrovoľný hasičský zbor Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [368.89K]
10.03.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie Prijímateľ: Gréckokatolícka charita Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [367.97K]
16.03.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Prijímateľ: Obec Plaveč Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.63M]
20.03.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie Prijímateľ: FS Plavčanka Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [304.99K]
23.03.2020 Kúpna zmluva - pozemok Predávajúci: COOP Jednota Prešov Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [344.00K]
25.03.2020 Zmluva o dielo - ,,Komunikácia pre peších, obec Plaveč" Zhotoviteľ: Eurobau - PM s. ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [8.05M]
20.04.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie v rámci národného projektu ,,Hrad Plaveč - 7. etapa obnovy pamiatky č.UZPF 340" Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry SR Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [6.16M]
29.04.2020 Dohoda č. 20/38/054/141 o poskytnutí finančných prostriedkov v rámci projektu: ,,Zapojenie nezamestnaných do kultúrneho dedičstva - 2" Poskytovateľ: ÚPSVaR Stará Ľubovňa Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
04.05.2020 Mandátna zmluva č. 1/2020 Mandatár: Martin Sárossy – ORNIS Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [289.90K]
17.02.2020 Zmluva o poskytnutí služby Poskytovateľ: Mgr. Lea Heilová Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [450.87K]
17.05.2020 Zmluva o dielo - ,,Rekonštrukcia MK - ul. Vansovej" Zhotoviteľ: 1ENERGY s. r. o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [7.01M]
29.05.2020 Zmluva o nájme pozemku Nájomca: Dávid Nemergut Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [268.18K]
03.06.2020 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve Kupujúci: Obec Plaveč Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [423.86K]
04.06.2020 Kúpna zmluva Dodávateľ: Mgr. Ján Hovanec Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [357.14K]
08.06.2020 Zmluva o poskytovaní právnych služieb Advokát: JUDr. Marián Geleneky Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
28.07.2020 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-442-001/2020 Požičiavateľ: Ministerstvo vnútra SR Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.85M]
03.08.2020 Zmluva o dielo - „Kamerový systém v obci Plaveč“ Zhotoviteľ: Prvá internetová, s.r.o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [536.57K]
17.07.2020 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-309-038/2020 Požičiavateľ: Ministerstvo vnútra SR Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.85M]
17.08.2020 Zmluva o poskytovaní stravy pre dôchodcov Dodávateľ: Valent Tomáš Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [358.96K]
05.08.2020 Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania Mandatár: ABYS Slovakia, s. r. ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [4.05M]
04.09.2020 Zmluva o dielo - ,,Vodozádržné opatrenia v obci Plaveč - PD" Zhotoviteľ: I.K.V Projekcia s.r.o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.85M]
16.09.2020 Kúpna zmluva - ,,Vybavenie odborných učební - ZŠ s MŠ Plaveč" - Didaktické pomôcky Dodávateľ: DREVONA INTERIORS s. r. ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [15.72M]
16.09.2020 Kúpna zmluva - ,,Vybavenie odborných učební - ZŠ s MŠ Plaveč" - Technické a technologické vybavenie IKT Dodávateľ: MONASTER, s. r. o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [8.23M]
16.09.2020 Kúpna zmluva - ,,Vybavenie odborných učební - ZŠ s MŠ Plaveč" - Interiérové vybavenie - nábytok Dodávateľ: MONASTER, s. r. o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [9.89M]
07.09.2020 Príkazná zmluva č. 15/VO/06/2020/EL-KSVO Dodávateľ služby VO - KOMUNAL ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [3.01M]
29.09.2020 Zmluva o poskytovaní stravy pre dôchodcov Poskytovateľ: Kardano s. r. o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [359.74K]
20.10.2020 Kúpna zmluva - IBV Roveň Kupujúci: Obec Plaveč Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [421.79K]
28.10.2020 Dohoda č. 20/38/010/15 o pomoci v hmotnej núdzi ÚPSVaR Stará Ľubovňa Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.15M]
02.11.2020 Zmluva o poskytovaní služieb Poskytovateľ: MK hlas, s.r.o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.81M]
05.11.2020 Zmluva o združenej dodávke elektriny Dodávateľ: Energie2 a. s., Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [3.04M]
27.10.2020 Dodatok k zmluve o dielo Zhotoviteľ: Eurobau - PM s. ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [5.69M]
26.11.2020 Zmluva o výpožičke Poskytovateľ: Štatistický úrad SR Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [724.63K]
27.11.2020 Kúpna zmluva - IBV Roveň Kupujúci: Obec Plaveč Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [411.89K]
25.11.2020 Zmluva o návratnej finančnej pomoci Poskytovateľ: Ministerstvo financií Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.52M]
21.12.2020 Zmluva o dodávke zemného plynu Dodávateľ: SPP, a. s. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [5.04M]
14.12.2020 Dodatok č. 4 k Zmluve o obchodných a dodávateľských podmienkach Dodávateľ: Helena Palistá Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [357.13K]
29.12.2020 Zmluva o dielo - ,,Rekonštrukcia autobusovej zastávky v obci Plaveč" Dodávateľ: Ing. Milan Štupák - ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
31.12.2020 Zmluva o poskytovaní stravy pre dôchodcov Dodávateľ: Vladimír Tomáš BIELY DOM Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [357.08K]
01.02.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o obchodných a dodávateľských podmienkach Dodávateľ: Kardano s. r. o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [388.33K]
11.02.2021 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb Poskytovateľ: Ľubovnianaska nemocnica, n. o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.72M]
29.09.2020 Zmluva o poskytovaní stravy pre dôchodcov Dodávateľ: Kardano s. r. o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [356.69K]
24.02.2021 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve Kupujúci: Obec Plaveč Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [360.50K]
01.03.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov Zmluvná strana: NATUR-PACK, a.s. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.82M]
15.01.2021 Zmluva o servisnej údržbe Zhotoviteľ: Viessmann, s. r. o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.89M]
12.03.2021 Zmluva o poskytnutí NFP č. č. OPKZP-PO1-SC111-2017-33/54 - Zberný dvor v obci Plaveč Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [201.05K]
17.03.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie Prijímateľ: DHZO Plaveč Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [369.49K]
29.03.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie Prijímateľ: Gréckokatolícka charita Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [368.71K]
24.03.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie Prijímateľ: Spišská katolícka charita Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [368.20K]
23.03.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie Prijímateľ: OZ Džatky pre všetko Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [369.49K]
09.04.2021 Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov Poskytovateľ: Kynologický klub & Karanténna ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [361.22K]
29.03.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie Prijímateľ: FS Kalina Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [368.96K]
31.03.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie Prijímateľ: TJ Poľnohospodár Plaveč Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [369.09K]
11.05.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Poskytovateľ: DPO SR Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.45M]
04.03.2021 Kúpno-predajná zmluva Kupujúci/Predávajúci: Obec Plaveč Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [637.62K]
25.05.2021 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve - interiérové vybavenie odborných učební ZŠ s MŠ Plaveč Dodávateľ: MONASTER, s. r. o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [805.98K]
25.05.2021 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve - technické a technologické vybavenie IKT Dodávateľ: MONASTER, s. r. o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [796.32K]
05.03.2021 Mandátna zmluva Mandatár: Ing. Sylvia Slavkovská Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.46M]
06.07.2021 Mandátna zmluva č.3/2021 Mandatár: INPRO POPRAD, s. r. ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [3.65M]
21.06.2021 Zmluva o dielo - ,,Rekonštrukcia MK - ul. Dávidova Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s. r. ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [517.65K]
29.06.2021 Zmluva o umiestnení ZBoxu-u Nájomca: Zásielkovňa s. r. o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [501.52K]
31.05.2021 Mandátna zmluva č.2/2021 Mandatár: Martin Sárossy – ORNIS Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [359.21K]
06.07.2021 Zmluva o dielo - ,,Zberný dvor v obci Plaveč" Zhotoviteľ: Eurobau - PM s. ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [23.62M]
16.06.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní stravy pre dôchodcov Poskytovateľ: Kardano s. r. o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [388.65K]
16.06.2021 Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby Poskytovateľ: osobnyudaj.sk, s. r. o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [844.37K]
16.06.2021 Kúpna zmluva Kupujúci: Jozef Šalamon, Ing. Radoslav ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [547.57K]
24.05.2021 Zámenná zmluva Účastníci: Obec Plaveč, Anna Nízka Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [378.65K]
11.08.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie Poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [231.37K]
10.08.2021 Zmluva o aktualizácií programov Poskytovateľ: TOPSET Solutions s. r. ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [6.84M]
08.02.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [927.80K]
19.08.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní servisných služieb Poskytovateľ: SESFK, s. r. o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
12.08.2021 Zmluva o dielo - ,,IBV ROVEŇ - technická infraštruktúra" Zhotoviteľ: Ing. Richard Soporský Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
31.05.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie na realiáziu projektu: Hrad Plaveč - 8. etapa obnovy Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry SR Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [289.64K]
03.11.2021 Dohoda č. 21/38/010/17 Poskytovateľ: UPSVaR Stará Ľubovňa Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.87M]
20.10.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie Poskytovateľ: Štátna ochrana prírody SR Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [12.58M]
02.12.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Poskytovateľ: MAS „Horný Šariš – ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.65M]
02.12.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Poskytovateľ: MK hlas, s.r.o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.15M]
17.12.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní stravy pre dôchodcov Poskytovateľ: Kardano s. r. o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [343.25K]
30.11.2021 Kúpna zmluva Kupujúci: Obec Plaveč Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [350.34K]
30.11.2021 Zmluva o zverení majetku obce Plaveč do správy ZŠ s MŠ Plaveč Vlastník: Obec Plaveč Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.57M]
19.01.2022 Kúpna zmluva Kupujúci: Jozef Maček, Anna Mačeková Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
20.10.2021 Zmluva o dielo Dodávateľ: Daniel Guľáš - KG-mont Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [441.65K]
08.02.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní stravy pre dôchodcov Dodávateľ: ML gastronomy, s. r. ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [336.33K]
11.02.2022 Zmluva o dielo: „Územný plán obce Plaveč - Zmeny a doplnky č. 01“ Zhotoviteľ: Architektonické štúdio Atrium s. ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [477.29K]
16.03.2022 Dodatok č. 5 k Zmluve o obchodných a dodávateľských podmienkach Dodávateľ: Helena Palistá Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [333.53K]
19.04.2022 Dodatok č. 3 k poistnej zmluve 4419011722 Predmet poistenia: Drvič stavebného odpadu ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.29M]
31.05.2021 Dodatok č. 2 k poistnej zmluve Predmet poistenia: Vybavenie odborných učební ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [365.69K]
04.05.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu DPO Poskytovateľ: Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [2.40M]
24.02.2022 Zmluva o dielo Zhotoviteľ: Perun Elektromobility, s. r. ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [492.01K]
20.05.2022 Zmluva o prevádzke nabíjacej stanice Prevádzkovateľ: Perun Elektromobility s. r. ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [3.88M]
21.06.2022 Dodatok č. 3 k Zmluve o združenej dodávke elektriky Dodávateľ: Energie2, a. s. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [837.98K]
01.07.2022 Dodatok č. 5 k poistnej zmluve Komunálna poisťovňa a.s. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [1.30M]
30.06.2022 Dodatok č. 4 k. poistnej zmluve Komunálna poisťovňa Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [609.56K]
12.07.2022 Darovacia zmluva č.p. KRHZ-PO-VO-285-038/2022 Darca: Ministerstvo vnútra SR Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [220.36K]
15.07.2022 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní stravy pre dôchodcov Dodávateľ: ML gastronomy, s. r. ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [349.14K]
29.06.2022 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z202123256_Z Dodávateľ: Štefan Jendrušák AGRO-AUTO Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [519.88K]
29.06.2022 Darovacia zmluva Darca: DP-ZvarMont s. r. o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [712.00K]
07.07.2022 Darovacia zmluva Darca: FH Bau, s. r. ... Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [708.38K]
11.07.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie Poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [243.75K]
27.07.2022 Kúpna zmluva Dodávateľ: KRAJSPOL SK, s.r.o Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [759.30K]
09.05.2022 Kúpna zmluva Dodávateľ: : UNIKOV NITRA, s.r.o. Zmluvy stiahnuť Nahlad náhľad [217.36K]

Faktúry zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Faktúry – do 30 dní odo dňa zaplatenia

Dátum Názov Popis Typ Akcia
04.02.2011 Faktúra za el. energiu Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [733.45KB]
10.03.2011 Faktúra za vývoz odpadu - február 2011 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [502.38KB]
07.04.2011 Faktúra za vývoz odpadu - marec 2011 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [499.86KB]
20.04.2011 Faktúra za vývoz separovaného odpadu - I. štvrťrok 2011 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [543.23KB]
06.02.2011 Faktúra za vývoz odpadu - január 2011 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [513.41KB]
22.04.2011 Faktúra - odstránenie povodňových škôd Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [1.15MB]
14.04.2011 Faktúra - vydanie CD Plavčanka Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [385.73KB]
10.05.2011 Faktúra za elektrickú energiu Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [690.38KB]
06.05.2011 Faktúra - čistenie potoka, búranie budovy Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [430.97KB]
10.05.2011 Faktúra - vývoz odpadu apríl 2011 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [492.84KB]
12.05.2011 Faktúra - vodárenský materiál Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [198.33KB]
10.06.2011 Faktúra za vývoz odpadu - máj 2011 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [246.60KB]
25.07.2011 Faktúra za vývoz odpadu - jún 2011 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [242.20KB]
01.08.2011 Faktúra za elektrickú energiu august 2011 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [315.76KB]
11.08.2011 Faktúra za vývoz odpadu - júl 2011 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [238.33KB]
20.07.2011 Faktúra 0301110153 - realizácia stavby Rekonštrukcia centra obce Plaveč Dodávateľ: Inžinierske stavby a.s., Priemyselná ... Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [220.73KB]
20.07.2011 Faktúra 110110 - stavebný dozor Rekonštrukcia centra obce Plaveč Dodávateľ: INPRO POPRAD, Ústecko-Orlická 3300/25, ... Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [224.80KB]
20.07.2011 Faktúra 2011074 - verejné obstarávanie Rekonštrukcia centra obce Plaveč Dodávateľ: ARDE s.r.o., Kellerova 1, ... Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [207.39KB]
16.09.2011 Faktúra za vývoz odpadu - mesiac august 2011 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [252.03KB]
26.09.2011 Faktúra - výmena okien v Dome služieb - záloha Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [212.64KB]
10.10.2011 Faktúra na vývoz odpadu - september 2011 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [238.23KB]
14.10.2011 Faktúra za separovaný zber III. štvrťrok 2011 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [264.27KB]
04.10.2011 Vyúčtovacia faktúra za plyn Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [812.59KB]
24.10.2011 Faktúra za dodávku makadamu na MK <p>Dodávateľ: PD Poľana Jarabina</p> Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [181.23KB]
24.10.2011 Faktúra za prevádzkovanie ČOV <p>Dodávateľ: Biocompact Bratislava</p> Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [367.28KB]
26.10.2011 Faktúra za realizáciu stavby Rekonštrukcia centra obce Plaveč <p>Dodávateľ: Inžinierske stavby a.s., Košice</p> Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [218.91KB]
26.10.2011 Faktúra za stavebný dozor Rekonštrukcia centra obce Plaveč <p>Dodávateľ: INPRO POPRAD s.r.o., Poprad</p> Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [241.01KB]
27.10.2011 Faktúra za externý manažment Rekonštrukcia centra obce Plaveč <p>Dodávateľ: ARDE s.r.o., Bardejov</p> Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [229.46KB]
04.11.2011 Faktúra za vysávač lístia Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [231.05KB]
04.11.2011 Faktúra za elektrickú energiu - november 2011 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [317.17KB]
08.11.2011 Faktúra Rekonštrukcia centra obce Plaveč - naviac práce <p>Dodávateľ: Inžinierske stavby a.s., Košice</p> Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [242.95KB]
08.11.2011 Faktúra za vývoz odpadu - október 2011 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [246.76KB]
14.11.2011 Faktúra za výmenu okien Dom služieb <p>Dodávateľ: TOMKO-SK s.r.o., Stará Ľubovňa</p> Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [221.94KB]
30.11.2011 Faktúra za rekonštrukciu MŠ Dodávateľ: Eurobau JM spol. s ... Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [211.37KB]
08.12.2011 Faktúra za plyn - december 2011 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [261.27KB]
08.12.2011 Faktúra za vývoz odpadu - november 2011 Dodávateľ: EKOS, spol. s r.o., ... Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [253.13KB]
15.12.2011 Faktúra za porealizačné zameranie akcia &quot;Rekonštrukcia centra obce Plaveč &quot; <p>Dodávateľ: Miroslav Gladiš, Šarišské Jastrabie</p> Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [182.65KB]
15.12.2011 Faktúra &quot;rekonštrukcia centra obce Plaveč&quot; - naviac práce <p>Dodávateľ: Arprog, a.s. Poprad</p> Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [398.38KB]
28.12.2011 Faktúra za poradenskú a konzultačnú činnosť na stavbu &quot;Zberný dvor v obci Plaveč&quot; <p>Dodávateľ: Ing. Vladimír Uram, Prešov</p> Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [204.27KB]
28.12.2011 Faktúra za externý manažment na akciu &quot;Rekonštrukcia centra obce Plaveč&quot; <p>Dodávateľ: ARDE s.r.o., Bardejov</p> Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [226.21KB]
05.01.2012 Faktúra za vývoz odpadu - december 2011 Dodávateľ: EKOS spol. s r.o., ... Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [252.65KB]
01.02.2012 Faktúry za mesiac január 2012 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [232.01KB]
02.03.2012 Faktúry za mesiac február 2012 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [218.70KB]
07.04.2011 Faktúry za mesiac marec 2012 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [265.91KB]
05.04.2012 Faktúry za mesiac marec 2012 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [265.91KB]
02.05.2012 Faktúry za mesiac apríl 2012 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [342.73KB]
04.07.2012 Faktúry za mesiac jún 2012 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [265.55KB]
05.06.2012 Faktúry za mesiac máj 2012 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [358.57KB]
13.08.2012 Faktúry za mesiac júl 2012 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [257.55KB]
03.09.2012 Faktúry za mesiac august 2012 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [220.36KB]
08.10.2012 Faktúry za mesiac september 2012 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [219.88KB]
06.11.2012 Faktúry za mesiac október 2012 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [247.42KB]
04.12.2012 Faktúry za mesiac november 2012 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [259.28KB]
28.01.2013 Faktúry za mesiac december 2012 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [254.15KB]
04.03.2013 Faktúry za mesiac február 2013 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [236.06KB]
07.02.2013 Faktúry za mesiac január 2013 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [233.01KB]
04.04.2013 Faktúry za mesiac marec 2013 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [233.61KB]
13.05.2013 Faktúry za mesiac apríl 2013 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [230.15KB]
12.06.2013 Faktúry za mesiac máj 2013 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [245.61KB]
09.07.2013 Faktúry za mesiac jún 2013 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [243.42KB]
14.08.2013 Faktúry za mesiac júl 2013 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [260.75KB]
03.09.2013 Faktúry za mesiac august 2013 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [238.57KB]
10.10.2013 Faktúry za mesiac september 2013 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [251.50KB]
07.11.2013 Faktúry za mesiac október 2013 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [280.29KB]
04.12.2013 Faktúry za mesiac november 2013 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [284.54KB]
05.02.2014 Faktúry za mesiac január 2014 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [231.94KB]
08.01.2014 Faktúry za mesiac december 2013 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [386.93KB]
07.03.2014 Faktúry za mesiac február 2014 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [227.08KB]
10.04.2014 Faktúry za mesiac marec 2014 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [236.75KB]
06.05.2014 Faktúry za mesiac apríl 2014 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [258.82KB]
13.06.2014 Faktúry za mesiac máj 2014 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [233.40KB]
01.07.2014 Faktúry za mesiac jún 2014 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [287.02KB]
27.08.2014 Faktúry za mesiac júl 2014 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [289.25KB]
02.10.2014 Faktúry za mesiac september 2014 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [269.86KB]
05.09.2014 Faktúry za mesiac august 2014 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [284.50KB]
05.11.2014 Faktúry za mesiac október 2014 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [289.54KB]
05.12.2014 Faktúry za mesiac november 2014 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [277.69KB]
06.02.2015 Faktúry za mesiac december 2014 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [378.90KB]
10.03.2015 Faktúry za mesiac február 2015 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [242.86KB]
13.02.2015 Faktúry za mesiac január 2015 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [220.48KB]
05.05.2015 Faktúry za mesiac apríl 2015 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [245.96KB]
09.04.2015 Faktúry za mesiac marec 2015 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [268.68KB]
09.07.2015 Faktúry za mesiac jún 2015 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [790.41KB]
05.06.2015 Faktúry za mesiac máj 2015 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [311.92KB]
06.08.2015 Faktúry za mesiac júl 2015 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [654.22KB]
17.09.2015 Faktúry za mesiac august 2015 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [275.45KB]
12.10.2015 Faktúry za mesiac september 2015 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [247.79KB]
03.11.2015 Faktúry za mesiac október 2015 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [289.52KB]
03.12.2015 Faktúry za mesiac november 2015 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [282.78KB]
22.01.2016 Faktúry za mesiac december 2015 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [420.75KB]
15.02.2016 Faktúry za mesiac január 2016 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [211.49KB]
16.03.2016 Faktúry za mesiac február 2016 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [237.86KB]
06.04.2016 Faktúry za mesiac marec 2016 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [260.93KB]
09.05.2016 Faktúry za mesiac apríl 2016 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [282.71KB]
08.06.2016 Faktúry za mesiac máj 2016 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [442.01KB]
06.07.2016 Faktúry za mesiac jún 2016 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [570.08KB]
05.08.2016 Faktúry za mesiac júl 2016 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [403.37KB]
12.09.2016 Faktúry za mesiac august 2016 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [465.73KB]
05.10.2016 Faktúry za mesiac september 2016 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [461.84KB]
14.11.2016 Faktúry za mesiac október 2016 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [548.91KB]
12.12.2016 Faktúry za mesiac november 2016 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [589.01KB]
07.02.2017 Faktúry za mesiac január 2017 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [419.56KB]
07.03.2017 Faktúry za mesiac február 2017 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [450.76KB]
08.01.2017 Faktúry za mesiac december 2016 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [843.46KB]
10.04.2017 Faktúry za mesiac marec 2017 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [535.17KB]
24.05.2017 Faktúry za mesiac apríl 2017 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [492.02KB]
21.06.2017 Faktúry za mesiac máj 2017 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [565.82KB]
14.08.2017 Faktúry za mesiac júl 2017 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [624.50KB]
14.08.2017 Faktúry za mesiac jún 2017 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [559.26KB]
05.09.2017 Faktúry za mesiac august 2017 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [628.80KB]
09.10.2017 Faktúry za mesiac september 2017 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [554.88KB]
06.11.2017 Faktúry za mesiac október 2017 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [619.05KB]
09.02.2018 Faktúry za mesiac december 2017 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [541.85KB]
10.02.2018 Faktúry za mesiac január 2018 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [240.77KB]
08.12.2017 Faktúry za mesiac november 2017 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [320.10KB]
02.03.2018 Faktúry za mesiac február 2018 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [292.51KB]
06.04.2018 Faktúry za mesiac marec 2018 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [281.98KB]
04.05.2018 Faktúry za mesiac apríl 2018 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [257.20KB]
11.06.2018 Faktúry za mesiac máj 2018 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [360.32KB]
08.07.2018 Faktúry za mesiac jún 2018 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [328.88KB]
09.08.2018 Faktúry za mesiac júl 2018 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [337.87KB]
12.09.2018 Faktúry za mesiac august 2018 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [265.14KB]
11.10.2018 Faktúry za mesiac september 2018 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [254.69KB]
06.11.2018 Faktúry za mesiac október 2018 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [348.41KB]
13.12.2018 Faktúry za mesiac november 2018 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [753.92KB]
15.01.2019 Faktúry za mesiac december 2018 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [839.85KB]
13.02.2019 Faktúry za mesiac január 2019 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [0.00BB]
04.03.2019 Faktúry za mesiac február 2019 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [757.28KB]
03.04.2019 Faktúry za mesiac marec 2019 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [919.57KB]
07.05.2019 Faktúry za mesiac apríl 2019 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [1.00MB]
13.06.2019 Faktúry za mesiac máj 2019 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [723.48KB]
08.07.2019 Faktúry za mesiac jún 2019 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [1.26MB]
28.08.2019 Faktúry za mesiac júl 2019 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [0.00BB]
11.09.2019 Faktúry za mesiac august 20019 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [761.14KB]
15.10.2019 Faktúry za mesiac september 2019 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [863.53KB]
12.11.2019 Faktúry za mesiac október 2019 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [1.10MB]
12.12.2019 Faktúry za mesiac november 2019 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [758.97KB]
12.02.2020 Faktúry za mesiac december 2019 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [1.41MB]
13.02.2020 Faktúry za mesiac január 2020 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [743.14KB]
06.03.2020 Faktúry za mesiac február 2020 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [783.74KB]
30.04.2020 Faktúry za mesiac marec 2020 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [0.00BB]
03.06.2020 Faktúry za mesiac máj 2020 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [916.54KB]
05.05.2020 Faktúry za mesiac apríl 2020 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [1.49MB]
07.07.2020 Faktúry za mesiac jún 2020 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [1.30MB]
23.08.2020 Faktúry za mesiac august 2020 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [787.63KB]
09.07.2020 Faktúry za mesiac júl 2020 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [1.03MB]
12.10.2020 Faktúry za mesiac september 2020 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [0.00BB]
16.11.2020 Faktúry za mesiac október 2020 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [1.11MB]
21.12.2020 Faktúry za mesiac november 2020 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [788.79KB]
11.01.2021 Faktúry za mesiac december 2020 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [78.46KB]
11.02.2021 Faktúry za mesiac január 2021 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [73.05KB]
15.03.2021 Faktúry za mesiac február 2021 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [78.13KB]
31.03.2021 Faktúry za mesiac marec 2021 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [77.00KB]
18.05.2021 Faktúry za mesiac apríl 2021 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [76.50KB]
15.06.2021 Faktúry za mesiac máj 2021 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [81.44KB]
12.07.2021 Faktúry za mesiac jún 2021 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [78.32KB]
12.08.2021 Faktúry za mesiac júl 2021 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [83.20KB]
04.10.2021 Faktúry za mesiac august 2021 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [87.90KB]
14.10.2021 Faktúry za mesiac september 2021 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [81.50KB]
15.11.2021 Faktúry za mesiac október 2021 Faktúry
15.12.2021 Faktúry za mesiac novemebr 2021 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [79.72KB]
27.01.2022 Faktúry za mesiac december 2021 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [86.67KB]
21.03.2022 Faktúry za mesiac január 2022 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [71.00KB]
17.03.2022 Faktúry za mesiac február 2022 Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [80.60KB]
13.04.2022 Faktúry za mesiac marec Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [73.35KB]
29.04.2022 Faktúry za mesiac apríl Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [326.47KB]
10.06.2022 Faktúry za mesiac máj Faktúry stiahnuť Nahlad náhľad [324.88KB]

Objednávky zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Objednávky – do 10 pracovných dní od vyhotovenia

Dátum Názov Popis Typ Akcia
26.03.2012 Objednávka č.SL/2012007 - aerofotografie obce Plaveč Dodávateľ: Ing. Jozef Priesol PhD., ... Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [199.41KB]
04.04.2012 Objednávka č. SL/2012008 <p>Dodávateľ: Slovenská legálna metrológia, Košice</p> Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [197.83KB]
10.07.2012 Objednávka č. 1/2012/ST Dodávateľ: Biocompact spol. s r.o., ... Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [172.63KB]
15.08.2012 Objednávka - Deň plný hier 2012 Dodávateľ: OZ Mládež 21. stor., ... Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [192.01KB]
13.08.2012 Objednávka - asfaltovanie miestnych komunikácií Dodávateľ: JUNO DS, s.r.o., Stará ... Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [184.56KB]
15.08.2012 Objednávka - vysprávky miestnych komunikácií Dodávateľ: JUNO DS, s.r.o., Stará ... Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [182.21KB]
04.03.2013 Objednávka č.1/2013/ST Dodávateľ: Ing. Michal Ždiňák, Stará ... Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [169.69KB]
06.03.2013 Objednávka č.MA/2013001 <p>Dodávateľ: IDAMER, Stará Turá</p> Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [196.12KB]
10.04.2013 Objednávka na pasportizáciu cintorína <p>Dodávateľ: TOPSET Solutions s.r.o., Stupava</p> Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [185.61KB]
22.05.2013 Objednávka na vypracovanie zmeny projektu <p>Dodávateľ: RIMI-Security, s.r.o., Bardejov</p> Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [187.09KB]
22.05.2013 Objednávka prvkov drobnej architektúry <p>Dodávateľ: mmcité2, s.r.o., Trenčín</p> Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [183.22KB]
02.12.2013 Objednávka č. SL/2013021 Dodávateľ: SIP SK spol. s ... Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [186.79KB]
13.01.2014 Objednávka č. 2014/001 Dodávateľ: Šoltés Ján Ing. - ... Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [189.46KB]
04.02.2014 Objednávka č. 2014/003 Dodávateľ: VEOLIA, Podtatranská vodárenská spoločnosť, ... Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [192.26KB]
30.01.2014 Objednávka č. 2014/002 <p>Dodávateľ: Elektroslužby-K+G, s.r.o., Lipany</p> Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [189.51KB]
29.04.2014 Objednávka č. 1/2014/ST Dodávateľ: B2B PARTNER s.r.o., Šulekova ... Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [195.43KB]
13.05.2014 Objednávka č. SL/2014006 <p>Dodávateľ: INPRO POPRAD, s.r.o., Poprad</p> Objednávky stiahnuť Nahlad náhľad [199.05KB]